Roku tysi¹c siedmset szeœędziesi¹t pi¹tego, miesi¹ca Oktobra pi¹tego dnia.

Coram actis grodu Grodzieńskiego comparendo personaliter imę pan Jan Kulikowski – dworzanin wielm. Imci pana Eysm¹ta – chor¹æego powiatu Grodzieńskiego, regestr popisu przeœwietnego p-tu Grodzieńskiego ad acta xi¹g grodzkich Grodzieńskich poda³ de tenore sequenti.

 

Roku tysi¹c siedmset szeœędziesi¹t pi¹tego, miesi¹ca Oktobra czwartego. Invirtite prawa pospolitego novellae legis, po wydanych odemnie uniwersa³ach, popis czterodniowy odprawiwszy w regestr obywatelów p-tu Grodzień., possesye swoie mai¹cych, inserowa³em.

 

Parafia Grodzieńska. W. i. pan Marcin Olizarowicz – sździa ziemski Grodzieński z dobr Kulbak, kaplicy Siemaszkowszczyzny alias Klimówki, parafii Odelskiey, To³oczków, Kuznickiey , Hornicy y Poniemunia. Parafii Kwasowskiey stawi³ in locum suum imci pana Karola Olizarowicza na koniu wilczatym ze wszelkim moderunkiem y porz¹dkiem do woyny zgodnym. W. imę pan Olizarowicz – mostowniczy Grodzieński z Kulbak, parafii Grodzieńskiey y z Kroplaków parafii Odelskiey na koniu kasztanowatym ze wszelkim moderunkiem y porz¹dkiem do woyny zgodnym. Uczestniey dobr y dymów w. i. pana Olizarowicza – sździego ziemskiego powiatu Grodzieńskiego imę pan Kazimierz Olizarowicz z Kulbak, parafii Grodzieńskiey y Kotry parafii Jezierskiey na koniu gniadym, z szabl¹ y pis³otetami. Imę pan Jan Olizarowicz z Hornicy alias Poniemonia, parafii Kwasowskiey, na koniu kasztanowatym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Franciszek Konstanty Olizarowicz na koniu karym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Franciszek Olizarowicz na koniu kasztanowatym, z karabinem y szabl¹. Imę Józef Mroczek z Poniemonia na koniu wilczatym, ze wszystkim porz¹dkiem. Imę pan Stefan Obuchowski z Baranowa Obuchowicz, Chlistowicz Kotry parafii Indurskiey, Kwasowskiey y Jezierskiey na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem. Imę pan Piotr Obuchowski in simili z Baranowa Obuchowicz y Chlistowicz na koniu karym, ze wszelkim moderunkiem. Imę pan Antoni Obuchowski z Baranowa, Obuchowicz y Chlistowicz na koniu kasztanowatym, ze wszelkim moderunkiem. Imę pan Roch Czeszeyko z Hornicy y Kamionki na koniu siwym, z szabl¹ y muszkietem. Imę pan W³adys³aw Kulbacki z Kulbak za koniu ³osiowatym, ze wszelkim moderunkiem. Imę pan Benedykt Kulbacki z Kulbak na koniu dereszowatym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Marcin Kulbacki z Kulbak na koniu karym, z szabl¹ y karabinem. Imę pan Roch Snarski z Usnarza, parafii Odelskiey, na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem. Imę pan Jan Snarski z Usnarza na koniu karym z szabl¹. Imę pan Ignacy Sopocko z Dziemidkowa na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem, parafii Indurskiey. Imę pan Micha³ To³oczko na koniu ³osiowatym, z szabl¹ y musztukiem, z parafii Odelskiey. W. imę pan Tomasz Litawor Chrebtowicz na koniu skarogniadym, ze wszystkim porz¹dkiem, iak do woyny pocztowym, na koniu siwym ze wszystkim moderunkiem. Imę pan Kazimierz Szyszka, na mieyscu w. i. pana Wulmera – oboznego Grodzieńskiego, z folwarka Ostrowka, prezentowa³ siź na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Miko³ay Lenkiewicz z Strupina, parafii Jezierskiey, ze wszelkim moderunkiem. Imę pan Symon Pyrski z Obuchowicz, parafii Jezierskiey na koniu kasztanowatym, ze wszelkim moderunkiem. Imę pan Kazimierz Sopoęko z Pieszczanki, parafii Kam., na koniu siwym, ze wszelkim moderunkiem. Imę pan Kasper Tomaszewski z Tomaszów, parafii Nowodworskiey y Samborów – Hoskiey, na koniu wilczatym ze wszelkim moderunkiem. Imę pan Antoni Æubrawski na koniu karym z Kulbak, ze wszelkim porz¹dkiem. Imę pan Symon Kulbacki z Kulbak na koniu dereszowatym, ze wszelkim porz¹dkiem. Imę pan Wiktory Strza³kowski, z Kotry par. Jezierskiey, na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Jerzy Ihnatowicz z Usnarza, parafii Odelskiey, na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Bart³omiey Hlebowski z Hlebowicz, parafii Odelskiey, na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Wawrzyniec Danisewicz z Eysymont Nadtobolskich, parafii Jezierskiey, na koniu cisawym, ze wszelkim porz¹dkiem. Imę pan Marcin Starzyński z Starzyna, parafii Jezierskiey, na koniu karostrokatym, z pistoletami y szabl¹. Imę pan £ukasz Tomaszewski z Tomaszów, parafii Nowodworskiey ze wszelkim moderunkiem. Imę pan Tomasz Strza³kowski z Æuków y Samostrzelnikow, parafii Jezierskiey, na koniu kasztenowatym, z szabl¹. Imę pan Micha³ Szymak – komornik Grodzieński z Szymakow, parafii Odelskiey y z Szyszek, parafii Sokolskiey, takoæ y To³oczkowczyzny, na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem. Imę pan Jakuk Korzeniewski, pieszy z szabl¹. Imę pan Andrzey Kilianowski, na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem, z To³oczkow Fabyanowczyzny, parafii Odelskiey. Imę pan Józef Mieczyński z Dziemidkowa, parafii Indurskiej, na koniu kasztanowatym, ze wszelkim moderunkiem. W. i. pan Micha³ Wolkowycki – sździa ziemski Grodzieński z Putryszek, Kotry, par. Jezierskiey, na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem. W. imę pan Jan Wo³kowycki – stolnik Grodzieński na koniu karogniadym, ze wsze³kim moderunkiem do woyny. W. imę pan Antoni Wo³kowycki, z tey æe Kotry y Ho³owacz par. Jezierskiey na koniu gniadym ze wszelkim porz¹dku. Imę pan Józef Wo³kowycki na koniu bu³anym ze wszelkim moderunkiem z Kotry, par. Jezierskiey. Imę pan Stefan Wolkowycki na koniu karogniadym ze wszelkim moderunkiem. W. imę pan Karol Litawor Chrebtowicz – pisarz ziemski Grodzieński na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem y pocztowym na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem. Imę pan Micha³ Burzaki – straænik Brzeski na koniu skarogniadym, ze wszelkim moderunkiem. W. Bogu przewielebny i. x. Józef Litawor Chrebtowicz – proboszcz Grodzieński stawi³ i. p. Adama Steckiewicza na koniu siwym, ze wszelkim porz¹dkiem, pocztowego na koniu szpakowatym, ze wszystkim moderunkiem. Imę pan Jerzy Prokszyc Kandyba – mierniczy w. x. Lit. z Turowlan na koniu zkarogniadym, ze wszelkim moderunkiem do woyny zgodnym. Imę p. Andrzey Suchocki z Kochanowa na koniu gniadym ze wszelkim moderunkiem do woyny zgodnym z dóbr ww. pp. Brygidek konwentu Grodzieńskiego. Imę pan Antoni Paciorkowski z Jezuków na koniu gniadym ze wszelkim moderunkiem do woyny zgodnym. Na mieyscu imci pana Józefa K³anickiego – chor¹æ. Wźden. prezentowa³ siź imę pan Micha³ Zapolski na koniu gniadym do woyny zgodnym ze wszelkim moderunkiem. Imę pan Rafa³ Czeszeyko na koniu p³owagniadym, ze wszelkim porz¹dkiem. Imę pan Adam Czeszeyko na koniu karym ze wszelkim moderunkiem do woyny. Imę pan Stefan Micha³owski na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem, iak do boiu. Imę pan Jougin na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem, iak do woyny. Imę pan Józef Strzemiński na koniu karym, ze wszelkim moderunkiem. Imę pan Micha³ Kolankowski na koniu kasztenowatym, ze wszelkim moderunkiem. Imę pan Stanis³aw Szaniawski na koniu karym, ze wszelkim moderunkiem, iak do woyny. Imę pan Maciey Glindzicz na mieyscu imci pana Andrzeya Glindzicza k-r Grodzieńsk. na koniu siwym, ze wszelkim porz¹dkiem, iak do woyny z pocztem. Imę pan Dominik Szyszko na koniu gniadym, z szabl¹ y karabinem. Imę pan Andrzey Woytulewicz na koniu cisawym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Jerzy Hrymaszkiewicz na koniu kasztanowatym, z szabl¹. Imę pan Micha³ Skibicki na koniu kasztanowatym, z szabl¹. Imę pan Alexander Soko³owski na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Izydor Naruszewicz na koniu gniadym z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Antoni Mickiewicz na koniu gniadym z szabl¹. Imę pan Gasper Hrynaszkiewicz na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Jan Wróblewski na koniu karym, z szabl¹ y karabinem. Imę pan Franciszek Jastrzźbski na koniu p³owym, z szabl¹. Imę p. Franciszek Malinowski na koniu karym, z szabl¹ y karabinem. I. p. Kazimierz Jastrźbski na koniu p³owym z szabl¹. Imę pan Piotr Hrynaszkiewicz na koniu gniadym z szabl¹. Imę pan Józef Bobrownicki na koniu wilczatym z szabl¹. Imę pan Æyrkiewicz na koniu karym z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Wawrzyniec Or³owski na koniu cisawym, z szabl¹. Imę pan Antoni Wróblewski na koniu siwym, z szabl¹ y karabinem. W Bogu Przewielebnych ii. pp. x. iezuici konwentu Grodzieńskiego z dóbr Hornicy, Hnoionnicy, Kie³basina, Ho³wna, Kotry, Bali y Poniemunia koni piźę idque. Imę pan Micha³ Chibowski na koniu zp³owagniadym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Franciszek Podolec na koniu cisawym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Aloizy Milewski na koniu gniadym, z pistoletami y szabl¹. Imę pan Roch Chibowski na koniu wilczatym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Piotr Kar³owski na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami. Ichmę xx. Dominikanie konwentu Grodzieńskiego z dóbr Ma³yszczyna, imę pan Józef Siemaszko, na koniu strokatym, z szabl¹ y pistoletami, z pocztem na koniu wilczatym z wszelkim moderunkiem. Ichmę xx. Bazylianów kon. Grodzień. z dóbr Ceszczewla imę p. Piotra Kuszelewskiego stawili na koniu karym ze wszystkim moderunkiem. Ii. Pp. Xx. Karmalici konwentu Grodzieńskiego z dobr Kazimierzówki imci pana Micha³a Strza³kowskiego ze wszelkim moderunkiem na koniu kasztanowatym, z pocztem takoæ na koniu kasztanowatym ze wszelkim moderunkiem stawili. Ii pp. xx. Franciszkanie Grodzieńscy z dóbr Poniemunia, Gniewinszczyzny, £osoœney stawili imci pana Kazimierza Æytowta na koniu gniadym ze wszelkim moderunkiem, z poczt¹ na koniu wronym iak do woyny. Imę pan Tadeusz Andrzeykowicz na mieyscu w. imci pana Józefa Chlewińskiego – stolnika rzeczyckiego na koniu karym ze wszelkim moderunkiem, iak do woyny.

Parafia KuŸnicka. W. imę pan Antoni Komar – mieczny p-tu Wi³kom. na koniu szpakowatym, w naylepszym porz¹dku do woyny. W. imę pan Franciszek Boufal – star. p-tu Grodzieńskiego na koniu starogniadym, we wszelkim porz¹dku zdolnym do woyny. W. imę pan Benedykt Sopocko – star. p-tu Grodzieńskiego stawi³ na mieyscu swoim cz³eka na koniu wilczatym, z szabl¹ y pistoletami. W. imę pan Józef Sopocko – czesz. Grodzień. na koniu gniadym, we wszelkim porz¹dku do woyny zgodnym. W. imę pan Piotr Boufal – woyski pwiatu Grodzieńskiego na koniu starogniadym, z porz¹dkiem naleæytym do woyny zgodnym. W. imę pan Kaietan Micuta – pisarz Horodelski na na koniu kasztanowatym ze wszelkim porz¹dkiem do woyny zgodnym. Imę pan Jan Galecki na koniu gniadym ze wszystkim porz¹dkiem do woyny zgodnym na mieyscu imci pana Benedykta Boufa³a – podczaszego Grodzieńskiego prezentowa³. W. imę pan Józef Boufa³ – podczaszy Grodzieński na koniu kasztanowatym, ze wszystkim porz¹dkiem do woyny zgodnym. Imę pan Karol Mioduszewski na koniu karym, ze wszystkim porz¹dkiem. Imę pan Piotr £ukaszewicz na mieyscu imci pana Stefana Sopocki, z szabl¹ y z pistoletami. Imę pan Franciszek Byleæyński na koniu kasztanowatym, ze wszystkim porz¹dkiem. Imę pan Antoni Dmiszewicz na koniu kasztanowatym, z szabl¹ y z pistoletami. Imę pan Micha³ Bia³ob³ocki na koniu wilczatym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Bart³omiey Bia³ob³ocki na koniu karym, z szabl¹ y karabinem. Imę pan Wincenty Paszkowski na koniu karym, z szabl¹ y z pistoletami. Imę pan Stefan Bia³ob³ocki na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Józef Bia³ob³ocki na koniu cisawym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Wincenty Bia³ob³ocki na koniu dereszowatym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Antoni Ussowicz na koniu kasztanowatym, z pistoletami z szabl¹ y karabinem. Imę pan Tomasz Bia³ob³ocki na koniu kasztanowatym z szabl¹. Ichmę xx. Jezuici konwentu Wileńskiego stawili cz³owieka na koniu kasztanowatym z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Piotr Butwi³owski na koniu szpakowatym, z szabl¹ y pistoletami, stawiony od i. x. proboszcza Kundzin. Imę pan Micha³ Szymak na mieyscu swoim pocztowego na koniu, z pistoletami, szabl¹ y karabinem. Imę pan Jerzy Rosochacki na koniu gniadym ze wszelkim moderunkiem. Imę pan Józef Szliter na koniu gniadym ze wszelkim moderunkiem, z pocztowym takoæ na koniu gniadym ze wszelkim moderunkiem.

Parafia Odelska. Okolica Hlebowicze, imę pan Piotr Hlebowicz na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Tomasz Kowalewski za imci pana Micha³a Hlebowicza na koniu gniadym, z karabinem, szabl¹ y pistoletami. Imę pan Józef Odlanicki Poczobut – obozn. powiatu Grodzieńskiego, na koniu karym, ze wszelkim porz¹dkiem. Imę pan Andrzey Hlebowicz na koniu karym, z pa³aszem. Imę pan Marcin Hlebowicz z szabl¹ y pistoletami na koniu cisawym. Imę pan Józef Hlebowicz na koniu bia³ym z szabl¹. Imę pan Jerzy Hlebowicz na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Dominik Hlebowicz na koniu strokatym z szabl¹. Imę pan Jerzy Hlebowicz na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Micha³ Hlebowicz na koniu bia³ym, z szabl¹. Imę pan Sarosiek na koniu P³owym, z szabl¹. Imę pan Marcin Hlebowicz na koniu skarostrokatym z szabl¹. Imę pan Strzelbicki – ienera³ ikmci, na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Heronim Hlebowicz na koniu strokatym, z szabl¹. Imę pan Stanis³aw Snarski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Siwicki na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Jerzy Jhnatowicz na koniu szpakowatym, z szabl¹. Imę pan Dominik Hlebowicz pieszy, z szabl¹. Imę pan Andrzey Hlebowich pieszy, z szabl¹. Imę pan Franciszek Hlebowicz pieszy, z szabl¹. Imę pan Tomasz Hlebowicz z szabl¹, pieszy. Imę pan Jakub Hlebowicz z szabl¹, pieszy. Imę pan Maciey Hlebowicz z szabl¹, pieszy. Imę pan Jakub Hlebowicz bez broni, pieszy. Imę pan Jerzy Hlebowicz z szabl¹, pieszy. Imę pan Piotr Hlebowicz bez broni, pieszy. Imę pan Maciey Hlebowicz z szabl¹, pieszy. Imę pan Symon Hlebowicz bez æadney broni, pieszy. Imę pan Józef Hlebowicz bez broni, pieszy. Imę pan Micha³ Hlebowicz z szabl¹, pieszy. Imę pan Jakub Hlebowicz bez broni, pieszy. I. pan Symon Hlebowicz bez broni, pieszy. Imę pan Antoni Hlebowicz bez broni, pieszy, tylko z szabl¹. Imę pan Marcin Hlebowicz bez broni, pieszy. Imę pan Stefan Hlebowicz bez broni, pieszy. Imę pan Wincenty Staniewski bez broni, pieszy. Imę pan Kazimierz Eysimont bez broni, pieszy. Imę pan Micha³ Hlebowicz bez broni, pieszy. Imę pan Kazimierz Hlebowicz z szabl¹, pieszy. Imę p. Sarosiek z szabl¹ pieszy. Imę pan Marcin Sarosiek z szabl¹, pieszy. Imę pan Bart³omiey Hlebowicz bez broni, pieszy. Imę pan Stefan Hlebowicz z szabl¹, pieszy. Imę pan Glebowicz bez broni, pieszy. Imę pan pan Simon Hlebowicz bez broni, pieszy. Imę pan Andrzey Hlebowicz bez broni, pieszy. W. imę pan Tomasz Massalski – rotmistrz od przedniey straæy woysk w. x. Lit. na koniu ³osiowatym, we wszelkim porz¹dku z pocztowym naleæycie przybranym na koniu karym do woyny zgodnym. W. imę pan Ignacy Borodzicz – budowniczy Starodubowski, komisarz dóbr i. w. i. p. Massalskiego – kasztelana Wileńskiego, hetmana w. x. Lit., prezentowa³ na koniu szpakowatym we w³asnym naleæytym porz¹dku, iak do woyny. Imę pan Krzysztof Wikerut na koniu skarogniadym z pocztowym na koniu skarogniadym we wszelkim moderunkiem iak do woyny z dobr wszystkich i. w. imci pana Massalskiego – kasztelana Wileńskiego, hetmana w. x. Lit. w powiecie Grodzieńskim sytnowanych. Imę pan Józef Kochański na koniu szpakowatym we wszelkim porz¹dku iak do woyny.

Okolica Poczobuty. Imę pan Jan Adlanicki Poczobunt – obozny powiatu Grodzieńskiego we wszelkim porz¹dku, iak do woyny, na koniu kasztanowatym. Imę pan Andrzey Hlebowicz na koniu gniadym w naleæytym porz¹dku iak do woyny. Imę pan Stefan Poczobunt na koniu karym z szabl¹, pistoletami. Imę pan Jerzy Poczobunt na koniu szpakowatym, w porz¹dku naleæytym iak do woyny. Imę pan Benedykt Poczobunt na koniu gniadym z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Jakub Poczobunt na koniu myszatym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Józef Odlanicki Poczobunt na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Mateusz Poczobunt na koniu kaszanowatym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Antoni Snarski na koniu karym z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Micha³ Poczobunt na koniu gniadym z szabl¹. Imę pan Marcin Hlebowicz na koniu myszatym z szabl¹. Imę pan Kazimierz Brzozowski na koniu gniadym z szabl¹. Imę pan Maciey Poczobunt na koniu gniadym z szabl¹. Imę pan Jan Poczobunt na koniu gniadym z szabl¹. Imę pan Andrzey Sarosiek na koniu cisawym z szabl¹. Imę pan Kazimierz Poczobunt na koniu karym z szabl¹. Imę pan Józef Poczobunt na koniu karym z szabl¹. Imę pan Micha³ Brzozowski na koniu gniado-strokatym z szabl¹. Imę pan Krzysztof Poczobunt na koniu gniadym z szabl¹. Imę pan Jerzy Sarosiek na koniu wilczatym z szabl¹. Imę pan Marcin Hlebowicz na koniu cisawym z szabl¹. Imę pan Józef Poczobunt na koniu wilczatym z szabl¹. Imę pan Józef Rutkiewicz na koniu gniadym z szabl¹. Imę pan Jerzy Poczobunt na koniu gniadym z szabl¹. Imę pan Kazimierz Poczobunt na koniu karym z szabl¹. Imę pan Józef Poczobunt na koniu karym z szabl¹. Imę pan Mateusz Poczobunt na koniu gniadym bez broni. Imę pan Maciey Poczobut na koniu cisawostrokatym z szabl¹ y karabinem. Imę pan Marcin Sarosiek z szabl¹, pieszy. Imę pan Jerzy Poczobut z szabl¹, pieszy. Imę pan Alexander Poczobut z szabl¹, pieszy. Imę pan Micha³ Poczobut z szabl¹, pieszy. Imę pan Kazimierz Poczobut bez broni, pieszy. Imę pan Marcin Poczobut bez broni, pieszy. Imę pan Franciszek Poczobut z szabl¹, pieszy. Imę pan Marcin Poczobut bez broni, pieszy. Imę pan Jerzy Æubliński bez szabli, pieszy. I. p. w. i p. Bogus³aw Striienski – kapitan od regimentu kawaleryi iezney woysk w. x. Lit., komendy i. w. i. p. Micha³a Ogińskiego – woiewody Wileńskiego, prezentowa³ siź na koniu gniadym z pocztowym takoæ na koniu gniadym w naleæytym porz¹dku iak do woyny. Imę p. Stanis³aw Sadkowski na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami.

Okolica Petelczyce. I. pan Micha³ Usowicz na koniu karym z szabl¹, pistoletami. Imę pan Maciey Glindzicz na koniu dereszowatym bez broni, z p. Karol. Petelczyc na koniu gniadym bez broni. Imę p. Bart³omiey Petelczyc na koniu cisawym bez broni. Imę pan W³adys³aw Petelczyc na koniu bu³anym, przy szabli. Imę pan Jakub Petelczyc na koniu gniadym, bez broni. Imę pan Maciey Hlebowicz na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Józef Kurzycki na koniu karym, bez broni. Imę pan Kurzycki na koniu cisawym z szabl¹. Imę pan Jerzy Poczobut na koniu kasztanowatym z szabl¹. Imę pan Jerzy Hlebowicz na koniu karym przy szabli. Imę pan Micha³ Domanowski na koniu myszatym bez broni. Imę pan Józef Petelczyc bez broni, pieszy. Imę pan Józef Petelczyc przy szabli, pieszy. Imę p. Jan Petelczyc bez broni, pieszy. Imę pan Andrzey Petelczyc z szabl¹, pieszy. Imę p. Jakub Petelczyc bez broni, pieszy. Imę p. Franciszek Petelczyc bez broni, pieszy. Imę pan Dominik Petelczyc bez broni, pieszy. Imę pan Jan Ometa bez broni, pieszy. Imę pan Jan Petelczyc bez broni, pieszy. Imę pan Antoni Ihnatowicz bez broni, pieszy. Imę pan Antoni Miedzianowski bez broni, pieszy. Imę pan Adam Petelczyc na koniu karym z szabl¹.

Okolica Usnarz. Imę pan Karol Kmita na mieyscu w. i. pani Wiszczyńskiey – star. Niemkowickiey, wdowy, z dóbr Usnarza, Starzyny y Hruda przezntowa³ siź na koniu szpakowatym z pocztowym na koniu skarogniadym w porz¹dku iak do woyny. Imę pan Andrzey Kondratowicz na koniu gniadym z moderunkiem iak do woyny. Imę pan Micha³ Snarski na koniu bia³ym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Sylwester Kruszewski na koniu skarogniadym, przy szabli y pistoletach. Imę pan Micha³ Snarski na koniu dereszowatym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Micha³ Eysymont na koniu kasztanowatym z szabl¹. Imę pan Kazimierz Snarski na koniu cisawym z szabl¹. Imę pan Antoni Snarski na koniu gniadym z szabl¹. Imę pan Micha³ Szczźsnowicz na koniu karym z szabl¹. Imę pan Antoni Snarski na koniu gniadostrokatym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Franciszek Eysymont na koniu wilczatym z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Micha³ Rozczewski na koniu gniadym z szabl¹. Imę pan Stanis³aw Sidorowicz na koniu cisawym z szabl¹. Imę p. Jan Snarski na koniu gniadym z szabl¹. Imę pan Jan Snarski z karabinem, pieszy. Imę pan Antoni Snarski na koniu gniadym z szabl¹. Imę pan Micha³ Snarski na mieyscu imci pana Tomasza Snarskiego – prezbitera Siderskiego na koniu karym z karabinem.

Okolica Zubrzyca. Imę pan Micha³ Walicki na koniu gniadym z szabl¹. Imę pan Jerzy Pietraszewski na koniu zkarogniadym z szabl¹, pistoletami. Imę pan Stanis³aw Zubrzycki na koniu szpakowatym z szabl¹. Imę pan Symon Eysymont na koniu cisawym z szabl¹. Imę pan Antoni Pietraszewski na koniu karym z szabl¹. Imę p. Jan Zubrzycki na koniu kasztanowatym z szabl¹. Imę pan Symon Pietraszewski na koniu gniadym z szabl¹, karabinem. Imę pan Piotr Mocarski z szabl¹, pieszy. Imę pan Hilary Zubrzycki z szabl¹, pieszy. Imę p. Tomasz Narbut, pieszy z szabl¹. Imę pan Jakuk £aniewski, pieszy, z szabl¹. Imę pan Micha³ Hlebowski bez broni, pieszy. Imę panAntoni Slucki przy szabli, pieszy. Imę pan Tomasz Eysymont przy szabli, pieszy. Imę pan Jan Hlebowski pieszy, bez broni. Imę pan Antoni £aniewski bez broni, pieszy.

Okolica Horczaki. Imę pan Adam Wysocki na koniu gniadym z szabl¹, pistoletami. Imę pan Franciszek Horczak na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Andrzey Michalkowicz na koniu siwym z szabl¹, pistoletami. Imę pan Micha³kowski Jakób na koniu gniadym, z szabl¹ y karabinem. Imę pan Maciey Horczak na koniu gniadym z karabinem. Imę p. Adam Horczak na koniu cisawym z szabl¹, pistoletami. Imę pan Symon Horczak na koniu gniadym z szabl¹. Imę p. Franciszek Horczak na koniu strokatym z szabl¹. Imę p. Andrzey Micha³kowicz na koniu gniadym z szabl¹. Imę pan Jerzy Micha³kowicz na koniu cisawym z szabl¹. Imę pan Fabian Pop³awski na koniu myszatym z szabl¹. Imę pan Jan Pop³awski na koniu bia³ym, przy szabli. Imę pan Jakub Antuszewicz na koniu karym z szabl¹. Imę pan Symon Horczak z karabinem, pieszy. Imę p. Kazimierz Pop³awski z szabl¹, pieszy. Imę p. Bart³omiey Pop³awski bez broni, pieszy. Imę pan Symon Horczak z szabl¹, pieszy. Imę pan Jerzy Micha³kowicz pieszo bez broni. Imę pan Franciszek Horczak na koniu gniadym z szabl¹. Imę pan Jakub Horczak na koniu myszatym z szabl¹. Imę pan Antoni Horczak na koniu karym z szabl¹, pistoletami. Imę pan Marcin Snarski na koniu gniadym z szabl¹, pistoletami y karabinem. Imę xi¹dz Prezbiter Samohrudowski z funduszu y dziedzicznego folwarku Horczaków prezentowa³ poczet na koniu kasztanowatym z szabl¹.

Okolica To³cze, To³oczki y Bilminy. Imę pan Antoni To³oczko na koniu karym z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Stanis³aw To³oczko na koniu bia³ym z szabl¹. Imę pan Antoni Muczyński na koniu karym z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Tomasz Sarosiek na koniu gniadym z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Adam Bilmin na koniu skarostrokatym, z karabinem. Imę pan Bart³omiey Bilmin koniu p³owym z szabl¹. Imę p. Kazimierz Cydzik na koniu gniadym z szabl¹. Imę p. Adam Grabowski na koniu szpakowatym z szabl¹. Imę pan Franciszek Sarosiek na koniu gniadym z szabl¹. Imę pan Stanis³aw Cydzik pieszy z szabl¹. Imę pan Antoni Eysymont na koniu karym z szabl¹. Imę pan Andrzey Bobowski na koniu cisawym z szabl¹. Imę pan Kazimierz Szymanowski na koniu myszatym z szabl¹, karabinem. Imę pan Wincenty Eysymont na koniu gniadostrokatym z szabl¹ y karabinem. Imę pan Maciey Eysymont z szabl¹, pieszy. Imę pan Marcin Eysymont pieszy, z karabinem. Imę pan Kazimierz Eysymont z dzid¹, pieszy. Imę pan Antoni Kamiński z szabl¹, pieszy, bez broni. Imę pan Onufry Eysymont pieszy, bez broni. Imę p. Andrzey Sikorski z karabinem, pieszy. Imę pan Stefan Kamiński z tesakiem, pieszy. Imę pan Stanis³aw Eysymont na koniu strokatym z szabl¹. Imę pan Micha³ Bilmin na koniu gniadym z szabl¹, pistoletami. Imę pan Piotr Szymak na koniu kasztanowatym z szabl¹.

Okolica Szymaki. Imę p. Antoni Szymak na koniu cisawym z szabl¹, pistoletami. Imę pan Stanis³aw Sarosiek na koniu gniadym z Szabl¹. Imę pan Jan Eysymont na koniu strokatym z szabl¹. Imę pan Józef Szymak na koniu szabellowatym z szabl¹. Imę pan Woyciech Szymak z szabl¹, pieszy. Imę pan Jan Szymak pieszy, bez broni. Imę pan Jakub Z³otarynski pieszy, z szabl¹.

Okolica Jurgielowczyzna. Mieczowczyzna. Imę pan Bernard Sarosiek na koniu gniadym ze wszelkim porz¹dkiem, iak do woyny. Imę pan Stanis³aw Sarosiek na koniu karym z szabl¹. Imę pan Stefan Sarosiek pieszy z szabl¹. Imę pan Marcin Sarosiek pieszy z szabl¹. Imę pan Franciszek Sarosiek pieszy z szabl¹. Imę pan Jan Bia³okoz pieszy z szabl¹. W Bogu wielebni ii. xx. Dominikani Klimowscy stawili imci pana Tomasza Szymaka na koniu cisawym z szabl¹. Imę pan Jakub Szymak z Szymakow pieszy z szabl¹.

Okolica Puci³ki. Imę pan Franciszek Puci³owski na koniu p³owym z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Marcin Szymak na koniu gniadym z szabl¹. Imę pan Tadeusz Puci³owski na koniu bia³ym z szabl¹. Imę pan Antoni Puci³owski na koniu karym z szabl¹. Imę pan Pawe³ Puci³owski na koniu gniadym z szabl¹. Imę pan Franciszek Puci³owski na koniu gniadym z szabl¹ y karabinem. Imę pan Jakób Puci³owski na koniu gniadym z szabl¹ y karabinem. Imę pan Micha³ Puci³owski na koniu karym z szabl¹. Imę pan Jan Puci³owski na koniu karym z szabl¹. Imę pan Stefan Puci³owski na koniu karym z szabl¹. Imę pan Józef Puci³owski na koniu karym z szabl¹. Imę p. Mateusz Puci³owski na koniu siwym z szabl¹. Imę pan Hilary Strza³kowski na koniu karym z szabl¹. Imę pan Jerzy Strza³kowski na koniu p³owym z szabl¹. Imę pan Józef Wróblewski pieszy z szabl¹. Imę p. Józef Grochowski z karabinem, pieszy. Imę pan Piotr Bia³okoz z szabl¹, pieszy. Imę pan Jerzy Puci³owski z szabl¹ y karabinem, pieszy. Imę pan Mateusz Wysocki z szabl¹ pieszy. Imę pan Micha³ Sarosiek, z szabl¹, pieszy. Imę pan Micha³ Rodkiewicz z szabl¹, pieszy. Imę pan Adam Puci³owski pieszy z szabl¹. Imę pan Tomasz Grochowski z szabl¹, pieszy. Imę pan Jan Puci³owski pieszy z karabinem. Imę p. Micha³ Sobolewski na mieyscu imci pana Bruchockiego uczyni³ obmowź, æe chory. Imę pan Kazimierz Orzechowicz pieszy bez broni. Imę pan Micha³ Bilmin z Szymaków bez broni, pieszy, sierota.

Okolica Czesnowicze. Wielmoæny imę pan Szuminski – ³owczy ziemski Nowogrodzki, na koniu gniadym we wszelkim moderunku iak do woyny. Imę pan Adam Szczesnowicz pieszy, z szabl¹. Imę p. Jan Szczesnowicz z karabinem, pieszy. Imę pan Adam Horczak z oszczepem, pieszy. I. p. Micha³ Szczesnowicz z karabinem, pieszy. Imę p. Antoni Ponikwicki na koniu gniadym z szabl¹, pistoletami.

Okolica Sarosieki. Imę pan Jakub Sarosiek na koniu wilczatym z szabl¹. Imę pan Andrzey Sarosiek na koniu karym z szabl¹. Imę pan Marcin Sarosiek na koniu karym z szabl¹. Imę pan Jerzy Narbut na koniu gniadym z szabl¹. Imę pan Jerzy Sarosiek na koniu bia³ym z szabl¹. Imę pan Piotr Petelczyc na koniu karym z szabl¹. Imę pan Micha³ Sarosiek na koniu gniadym z szabl¹. Imę pan Józef Cidzik na koniu karym z szabl¹. Imę pan Bart³omiey Poczobut na koniu bia³ym z szabl¹. Imę pan Piotr Sarosiek na koniu bia³ym z szabl¹. Imę pan Andrzey Sarosiek na koniu p³owym z szabl¹. Imę pan Timotey Sarosiek z szabl¹, pieszy. Imę pan Micha³ Cidzik z szabl¹, pieszy. Imę pan Maciey Sarosiek z szabl¹, pieszy. Wielmoæny imę pan Karol Pancerzyński – sździa grodzki Mozyrski z wielkiey Zubrzycy na koniu z karogniadym we wszelkim naleæytym porz¹dku iak do woyny. Wielmoæny imę pan Stefan Nowicki – krayczy Orszański, na koniu gniadym ze wszelkim naleæytym porz¹dkiem iak do woyny, z Ubowszczyzny y Milenek. W. imę pan Micha³ Nowicki podczaszy Latyczewski takoæ na koniu gniadym ze wszelkim porz¹dkiem iak do woyny, z Ubowszczyzny. Imę pan Pawe³ Kmita z Miszkinik y Broszkowszczyzny na koniu gniadym z szabl¹ y pistoletami. I. p. Felician Ihnatowicz – podstolic Wiiski, na koniu gniadym we wszelkim porz¹dku iak do woyny, Z Pisarzowcow, Grzybowczyzny y Chmielowczyzny. Imę p. Maciey Ihnatowicz na koniu kasztanowatym przy szabli z Miszkinik. Imę pan Franciszek Ihnatowicz na koniu kasztanowatyw z szabl¹, pistoletami, z Miszkinik. Imę pan Jerzy Olizarowicz z Kroblakow na koniu kasztanowatym z szabl¹, pistoletami. Imę pan Antoni Budkowski z Kroblakow na koniu szpakowatym z moderunkiem do woyny zgodnym. Imę pan Adam Olizarowicz na koniu siwym z szabl¹ y karabinem. Imę pan Jan Olizarowicz z Milenek na koniu p³owym z szabl¹ y pistoletami.

Parafia Krynska. Wielmoæny imę pan Szumowicz na koniu skarogniadym ze wszelkim porz¹dkiem do woyny zgodnym. Imę pan Józef Rubiński na koniu gniadym we wszelkim moderunkiem do woyny zgodn. Imę pan Micha³ W¹sowski – czasznik Piński, na koniu karym we wszelkim porz¹dkiem do woyny. Imę pan Andrzey Pisanka na koniu gniadym we wszelkim porz¹dku do woyny zgodnym. Imę pan Kazimierz Grzybowski na koniu siwym z porz¹dkiem do woyny zgodnym. Imę pan Roszkowski na koniu wilczatym z szabl¹ y pistoletami.

Okolica Nietupa y Kundzicze. Imę pan Kasper Kundzicz na koniu siwym z pistoletami y szabl¹. Imę pan Florian Nietupski na koniu cisawym z szabl¹. Imę pan Micha³ Nietupski na koniu karym przy szabli. Imę pan Felicyan Kundzicz na koniu karym przy szabli y karabinie. Imę pan Jan Kundzicz na koniu gniadym z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Micha³ Kundzicz na koniu gniadym z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Pawe³ Nietupski na koniu gniadym przy szabli. Imę pan Kasper Nieciecki na koniu myszatym z szabl¹ y karabinem. Imę pan Maciey Kundzicz przy szabli, pieszo. Imę pan Piotr Kulikowski pieszo z karabinem. Imę pan Bart³omiey Kundzicz przy szabli pieszo. Imę pan Jan Nietupski przy szabli pieszo. Imę pan Felicyan Narbutowicz bez broni, sirota. Imę pan Jakub Kundzicz na koniu szpakowatym przy szabli. Imę pan Marcin Nietupski na koniu cisawym z szabl¹. Imę pan Ignacy Myczyński na koniu bia³ym z szabl¹. Imę pan Micha³ Dzierkowski na koniu karym z szabl¹, pistoletami. Imę pan Jakub Nietupski na koniu cisawym z szabl¹. Imę pan Andrzey Muczyński na koniu cisawym z szabl¹. Imę pan Daniel Lenkiewicz na koniu karym z szabl¹, pistoletami do woyny zgodnym.

Okolica Eœmonty. Imę pan Maciey Eysymont na koniu karym przy szabli. Imę pan Adam Eysymont na koniu karym, przy szabli. I. p. Kazimierz Bylewski na koniu gniadym, przy szabli z pistoletami. Imę pan Micha³ Bylewski na koniu gniadym przy szabli. Imę pan Jakub Bylewski na koniu strokatym przy szabli z pistoletami. Imę pan Jakub Bylewski na koniu p³owostrokatym przy szabli. Imę pan Micha³ Eysymont na koniu p³owym przy szabli. Imę pan Bart³omiey Nacieiewski na koniu gniadym z szabl¹. Imę pan Jan Eysymont na koniu cisawym przy szabli. Imę pan Micha³ Eysymont na koniu myszatym przy szabli. Imę Jerzy Poczobut na koniu karym przy szabli. Imę pan Franciszek Orzechowicz na koniu p³owym przy szabli. Imę pan Józef Eysymont na koniu p³owym przy szabli. Imę pan Alexander Eysymont na koniu gniadym z szabl¹. Imę pan Maciey Hlebowicz na koniu myszatym przy szabli. Imę pan Bart³omiey – Pu³ianowski na koniu siwym z szabl¹. Imę pan Józef Pu³ianowski na koniu karym z szabl¹. Imę pan Jan Pu³ianowski na koniu karym z szabl¹ y karabinem. Imę pan Józef Orzechowicz na koniu gniadym z szabl¹. Imę pan Micha³ Pu³ianowski na koniu gniadym przy szabli. Imę pan Jerzy Kruszewski na koniu szpakowatym z szabl¹. Imę pan Miko³ay Orzechowicz na koniu gniadym z szabl¹. Imę pan Bogus³aw Bartoszewicz na koniu cisawym z szabl¹. Imę pan Józef Eysymont na koniu gniadym z szabl¹. Imę pan Jan Bartoszewicz na koniu szpakowatym przy szabli. Imę pan Antoni Wrublewski na koniu cisawym przy szabli. Imę pan Jan Eysymont na koniu gniadym z szabl¹. Imę pan Felician Rukiewicz na koniu kasztanowatym z szabl¹ Imę pan Józef Daszkiewicz na koniu bia³ym z szabl¹. Imę p. Maciey Eysymont – komornik powiatu Grodzieńskiego na koniu karostrokatym we wszelkim porz¹dku iak do woyny. Imę pan Micha³ Narbut na koniu gniadym ze wszelkim porz¹dku iak do woyny. Imę pan Mateusz Narbut na koniu kasztanowatym z szabl¹ y karabinem. Imę pan Micha³ D³uski – rotmistrz Orszański, na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami. Wielmoæny imę pan Stryieński – kapitan dragonów, B. P. wielkiego xiźstwa Litewskiego z dóbr Ma³ey Brzostowicy, cum attinentiis prezentowa³ siź na koniu szpakowatym dzielnym we wszelkim naleæytym iak do woyny porz¹dku, pocztowy na koniu gniadym z karabinem, pistoletami y szabl¹. Imę pan Józef Gizbert Stadnicki na koniu karym we wszelkim porz¹dku do woyny zgodnym. Z tey okolicy Piesi. Imę pan Krzysztof Petelczyc przy szabli. Imę pan Symon Orzechowicz przy szabli. Imę pan Antoni Eysymont z szabl¹. Imę pan Antoni Petelczyc z szabl¹. Imę pan Eysymont bez broni. Imę pan Marcin Eysymont z szabl¹. Imę pan Maciey Eysymont bez broni. Imę pan Micha³ Eysymont z szabl¹. Imę pan Stefan Eysymont bez broni. Imę pan Józef Eysymont bez broni. Imę pan Jan Eysymont przy szabli. Imę pan Jan Orzechowicz przy szabli. Imę pan Konstanty Eysymont z szabl¹. Imę pan Bart³omiey Eysymont bez broni. Imę pan Jerzy Eysymont bez broni. Imę pan Mateusz Bylewski z karabinem y szabl¹. Imę pan Adam Eysymont przy szabli. Imę pan Jerzy Glindzicz z szabl¹. Imę pan Antoni Hlebowski bez broni. Imę pan Adam Eysymont z karabinem. Imę pan Eysymont z szabl¹. Imę pan Józef Eysymont bez broni. Imę pan Józef Jakimowicz z szabl¹.

Okolica Pu³ianowicze. Imę pan Mateusz Glindzicz na koniu bia³ym przy szabli. Imę pan Tadeusz Olszewski za imci pana Jakuba Glindzicza na koniu karym z szabl¹. Imę pan Stanis³aw Usowicz na koniu gniadym z szabl¹. Imę pan Miko³ay Pu³ianowski na koniu gniadym z szabl¹. Imę pan Kazimierz Pu³ianowski na koniu gniadym z szabl¹. Imę pan Jerzy Pu³ianowski na koniu p³owym z szabl¹ y karabinem. Imę pan Miko³ay Pu³ianowski na koniu kasztanowatym z szabl¹. Imę pan Woyciech Pu³ianowski na koniu karym z szabl¹. Imę pan Micha³ Pu³ianowski na koniu wilczatym z szabl¹. Imę pan Micha³ Pu³ianowski na koniu gniadym z szabl¹. Imę pan Micha³ Pu³ianowski na koniu szpakowatym z szabl¹. Imę p. Józef Pu³ianowski na koniu karym z szabl¹. Imę pan Jerzy Wiszniewski na koniu bia³ym z szabl¹.

Piechota teyæe okolicy. Imę pan Teodor Pu³ianowski szabl¹. Imę pan Antoni Pu³ianowski z szabl¹. Imę pan Stefan Pu³ianowski z szabl¹. Imę pan Adam Pu³ianowski z karabinem. Imę pan Maciey Pu³ianowski bez broni. Imę pan Micha³ Pu³ianowski bez broni. Imę pan Stefan Pu³ianowski bez broni. Imę pan Piotr Pu³ianowski przy szabli. Imę pan Wawrzyniec Pu³ianowski z szabl¹.

Okolica Bia³okosy. Imę pan Ignacy Bia³okos na koniu dereszowatym z szabl¹. Imę pan Piotr Bia³okos na koniu gniadym z karabinem y szabl¹. Imę pan Dominik Bia³okos na koniu siwym z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Dominik Petelczyc na koniu karym z karabinem y szabl¹. Imę pan Jerzy Bia³okos na koniu karym z szabl¹. Imę pan Micha³ Butrymowicz na koniu gniadym z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Felicyan Bia³okos na koniu karym z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Jan Bia³okoz na koniu p³owym bez broni. Imę p. Franciszek Pu³ianowski pieszy z dzid¹.

Okolica Zapowicze. Imę pan Jan Snarski na koniu gniadym z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Adam Staniewski na koniu bia³ym z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Jan Eysymont na koniu karym z muszkietem y szabl¹. Imę pan Andrzey Bia³okoz na koniu karym z szabl¹. Imę pan Jakub Eysymont na koniu karym z szabl¹. Imę pan Stanis³aw Poczobut na koniu gniadym z szabl¹ y pistoletami.

Okolica Szaci³y. Imę pan Jerzy Szaci³owski na koniu ³osiowatym, z szabl¹ y pistoletami. Imę p. Micha³ Cikaczewski na koniu gniadym, przy szabli. Imę pan Marcin Roszkowski na koniu wilczatym, z szabl¹. Imę pan Jerzy Roszkowski na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Micha³ Szaci³owski na koniu bu³anym, z szabl¹. Imę pan Maciey Maliszewski na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Franciszek Roszkowski na koniu siwym, z szabl¹. Imę pan Jakub Biergiel na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Woyciech Biszewski na koniu karym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Krzysztof Szaci³owski na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami. Imę p. Woyciech Szeminski na koniu gniadym, ze wszelkim porz¹dkiem zgodnym do woyny.

Okolica Giniusze. Imę pan Piotr Jakimowicz na koniu karym, z pistoletem y szabl¹, z cz³ekiem na koniu wilczatym, z szabl¹, karabinem y pistoletami. Imę p. Miko³ay Jakimowicz na koniu kasztanowatym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Samuel Jakimowicz na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Marcin Hlebowski na koniu ³osiowatym, z szabl¹ y karabinem. Imę pan Jerzy Wysocki na koniu karym, z karabinem y szabl¹. Imę pan Jan Pietraszewski na koniu cisawym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Maciey Pietraszewski na koniu gniadym, z szabl¹.

Okolica Pietraszowce. Imę pan Symon Porzeski na koniu karym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Jerzy Eysymont na koniu bia³ym, z szabl¹ y pistoletami. Imę Jan Ihnatowicz na koniu gniadym z szabl¹.

Z Gaddowczyzny y Kudrysowczyzny. Imę pan Ignacy Lewkowicz na koniu p³owym, z szabl¹, pistoletami. Imę p. Ignacy Nowicki na koniu cisawym, przy szabli.

Okolica Ihnatowicze. Imę pan Franciszek Zatelski za wielmoænego imci pana Ihnatowicza – podstolego Grodzieńskiego z Proniewicz y Ihnatowicz, na koniu gniadym ze wszelkim moderunkiem. Imę pan Adam Ihnatowicz na koniu siwym bez broni. Imę Micha³ Sawaniewski na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Ignacy Eysymont na koniu gniadym, przy szabli. Imę pan Jakub Usowicz na koniu gniadym, przy szabli. Imę pan Jan Usowicz na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Piotr Wysocki, z szabl¹, pieszy. Imę pan Kazimierz Ihnatowicz na koniu cisawym, z karabinem, szabl¹. Imę pan Felicyan Usowicz na koniu karym, przy szabli. Imę pan Kazimierz Ihnatowicz na koniu gniadym, przy szabli. Imę pan Antoni Cypla na koniu bia³ym, z szabl¹. Imę pan Adam Ihnatowicz na koniu cisawym, z szabl¹. Imę pan Jan Ihnatowicz na koniu gniadym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Micha³ Ihnatowicz na koniu cisawym, z szabl¹, pistoletami. Imę p. Jakub Ihnatowicz z szabl¹, na koniu gniadym. Imę pan Marcin Ihnatowicz, ienera³ iego królewskiey moœci, na koniu morozowatym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Micha³ Usowicz na koniu p³owym, z szabl¹. Imę pan Franciszek Poczobut na koniu morozowatym, z szabl¹. Imę pan Kazimierz Ihnatowicz na koniu wilczatym, z szabl¹, pistoletami. Imę p. Bart³omiey Ihnatowicz na koniu gniadym, z karabinem, szabl¹.

Piesi teyæe okolicy. Imę pan Jan Usowicz z karabinem. Imę pan Ian Ihnatowicz, z szabl¹. Imę pan Jakub Sarosiek bez broni. Imę pan Jerzy Ihnatowicz bez broni. Imę pan Piotr Ihnatowicz bez broni. Imę pan Felicyan Usowicz bez broni. Imę pan Jakub Ihnatowicz z szabl¹. Imę pan Jakub Proniewicz z szabl¹. Imę pan Jerzy Narbutowicz z szabl¹. Imę pan Jakub Ihnatowicz z dzid¹. Imę pan Piotr Usowicz z szabl¹. Imę pan Piotr Usowicz z szabl¹. Imę pan Maciey Ihnatowicz bez broni. Imę pan Wawrzyniec Ihnatowicz na koniu gniadym z szabl¹. Imę pan Wawrzyniec Pu³ianowski bez broni. Imę pan Dominik Eysymont na koniu gniadym, z szabl¹.

Z Kudrowczyzny. Imę pan Piotr Eysymont na koniu gniadym, z szabl¹.

Okolica Proniewicze. Imę pan Eliasz Proniewicz na koniu gniadym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Marcin Proniewicz na koniu cisawym, z szabl¹. Imę pan Karol Proniewicz na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Jan Proniewicz na koniu cisawym, z szabl¹. Imę p. Piotr Proniewicz na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Micha³ Proniewicz z szabl¹, pieszy. Imę pan Marcin Proniewicz z szabl¹, pieszy. Imę pan Micha³ Dymisiewicz na koniu gniadym, z szabl¹, karabinem. Imę pan Józef Czapleiewski z Jary³owki, na koniu siwym, z szabl¹ y pistoletami.

Parafia Ja³owska. Imę pan Antoni Zawistowski z Gobiat, na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem, iak do woyny.

Parafia Brzostowicka. Z dóbr Brzostowickich, iaœnie wielmoænego imci pana Mniszka, marsza³ek nadworny koronny, wielmoæny imę pan Wawrzyniec Zadorski – gubernator tychæe dóbr, na koniu szpakowatym, ze wszelkim moderunkiem zgodnym, iak do woyny. Imę pan Faustyn Dworzecki na koniu siwym, z moderunkiem, zgodnym y dobrym do woyny. Imę pan Antoni Kosowski na koniu siwym, z porz¹dkiem zgodnym do woyny. Imę p. Fabian Szawerski na koniu skaro-gniadym, we wszelkim porz¹dku do woyny. Imę pan Woyciech Niedzwiecki na koniu cisawym, z porz¹dkiem do woyny zgodnym. Ze wszystkich dóbr tegoæ iaœnie wielmoænego imci pana marsza³ka stawili, z pocztami we wszelkim porz¹dku do woyny zgodnym. Imę p. Adam Eysymont na koniu zkaro-gniadym, ze wszelkim porz¹dkiem, do woyny zgodnym. Imę pan Jan Bortkiewicz na koniu karym z szabl¹. Imę pan Pawe³ £apiński na mieyscu imci pana Puchalskiego z dóbr Cieciorowki y Dublan, na koniu gniadym, ze wszelkim porz¹dkiem do woyny. Imę pan Marcin Kondracki z szabl¹, pieszy. Imę pan Jakub Dmisiewicz z szabl¹, pieszy. Imę pan Antoni Downarowicz na koniu gniadym, z szabl¹, pistoletami.

Parafia Wo³pieńska. Imę pan Piotr Krupowicz na koniu bu³anym, z szabl¹, pistoletami y wszelkim moderunkiem, do woyny zgodnym. Imę p. Bogus³aw Siemaszko na koniu cisawym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Jerzy Siemaszko na koniu karym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Bart³omiey Macieiowski na koniu myszatym, z szabl¹. Imę pan Józef Siemaszko na koniu karym, z szabl¹. Imę p. Jerzy Siemaszko na koniu myszatym, z szabl¹. Imę pan Jan Siemaszko na koniu siwym, z szabl¹. Imę pan Jan Macieiowski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Micha³ Siemaszko na koniu skaro-gniadym, z szabl¹. Imę pan Jerzy Siemaszko na koniu gniadym, z szabl¹, pistoletami. Imę p. Nikodem Siemaszko z szabl¹, pieszy. Imę pan Jan Kulikowski na koniu gniadym, z szabl¹, pistoletami, na mieyscu imci pana Kaszuby chorego, z Berdowczyzny. Imę p. Thadeusz Siemaszko na koniu gniadym, z szabl¹, pistoletami, na mieyscu imci pana Franciszka Chlistowskiego, chorego, Berechowczyzny. Imę pan Antoni Rzepecki – ienera³ iego królewskiey moœci, na koniu kasztanowatym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Józef Mickiewicz na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami.

Parafia Lumionska. W. imę p. Kazimierz Korsak – sździa kapturowy p-tu Grodzień., na koniu gniadym ze wszelkim poz¹dkiem do woyny zgodnym. Wielmoæny imę pan Reszka Czeœnikowicz z ziemi Bielskiey na koniu morozowatym ze wszelkim moderunkiem iak do woyny. Imę pan Franciszek Sztablewski z dóbr w. imci pani Potockiey – woiewodziney Bielskiey z Czertowey cum attinentiis na koniu gniadym z szabl¹, pistoletami, z pocztowym na koniu siwym z szabl¹ pistoletami, y z drugim cz³ekiem na koniu gniadym z szabl¹, pistoletami y karabinami. Imę pan Wincenty Szelpak na mieyscu imci p. Józefa Szelpaka brata swoiego chorego, na koniu p³owym z szabl¹, pistoletami, z pocztowym na koniu cisawym we wszelkim porz¹dku. Imę pan Józef Klukowski na koniu wilczatym z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Wawrzyniec Klukowski na koniu p³owym z szabl¹ y pistoletami. Imę p. Teodor Kochański na koniu karym z szabl¹ y karabinem. Imę p. Józef Lewkowicz na koniu kasztanowatym z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Jerzy Daszkiewicz na koniu cisawym z szabl¹. Imę pan Tomasz Strza³kowski na koniu cisawym z szabl¹. Imę pan Floryan Bohatyrowicz na koniu cisawym z szabl¹ y karabinem. Imę pan Micha³ Bohatyrowicz na koniu kasztanowatym z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Pawe³ Bohatyrowicz na koniu cisawym z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Micha³ Bohatyrowicz na koniu karym z szabl¹ y karabinem. Imę pan Micha³ Strza³kowski na koniu cisawym z szabl¹ y karabinem. Imę pan Maciey Waliszewski na koniu karym z szabl¹. Imę pan Symon Srza³kowski z szabl¹, pieszy. Imę pan Franciszek Strza³kowski na koniu wilczatym z szabl¹. Imę pan Mateusz Jelski na koniu kasztanowatym ze wszelkim porz¹dkiem, iak do woyny. Imę pan Strza³kowski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Ludwik Strza³kowski z szabl¹, pieszy. Imę pan Franciszek Narkiewicz, na mieyscu imci pana Marcina Klukowskiego z Nieciecz, na koniu cisawym, z szabl¹ y karabinem. Imę pan Miko³ay Strza³kowski na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami z Samostrzelnik y £aniewicz.

Parafia Kwasowska. Imę pan Kazimierz Gorzkowski – stanowniczy powiatu Grodzieńskiego na koniu kasztanowatym, ze wszelkim porz¹dkiem do woyny. Imę pan Piotr Steckiewicz na koniu skarogniadym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Jan Roszkowski na koniu kasztanowatym, ze wszelkim porz¹dkiem do woyny. Imę pan Antoni Steckiewicz na koniu cisawym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Ambroæy Steckiewicz na koniu gniadym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Adam Steckiewicz na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Jan Steckiewicz na koniu p³owym, z szabl¹ y karabinem. Imę pan Antoni Steckiewicz na koniu gniadym, z szabl¹ y karabinem. Imę pan Dominik Steckiewicz na koniu strokatym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Micha³ Steckiewicz na koniu p³owym, z szabl¹. Imę pan Józef Maiewski na koniu wilczatym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Adam Malewski na koniu kasztanowatym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Jerzy Malewski na koniu gniadym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Piotr Mi³kowski na koniu gniadym, z szabl¹ y karabinem. Imę pan Miko³ay Daszkiewicz na koniu gniadym, z szabl¹ y karabinem. Imę pan Andrzey Daszkiewicz na koniu bia³ym, z szabl¹. Imę pan Stefan Do³¹gowski na koniu karym, z szabl¹ y pistoletami; za imę pani¹ Piotrow¹ Wińsk¹ z folwarku Rudowicz stawiono poczet, na koniu cisawym, z szabla y karabinem. Imę pan Piotr Steckiewicz na koniu siwym z szabl¹. Imę pan Stanis³aw Steckiewicz pieszy z dzid¹ y karabinem.

Okolica Chlistowicze. Imę pan Stanis³aw Pacenko na koniu karym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Pawe³ Obuchowski na koniu cisawym, z szabl¹. Imę pan Stanis³aw Cichowski na koniu wilczatym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Antoni Chlistowski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Tomasz Strzelecki na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Antoni Gorzkowski na koniu kasztanowatym, ze wszelkim porz¹dkiem, iak do woyny. Imę pan Antoni Steckiewicz na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Jerzy Koroza na koniu wilczatym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Leon Koroza na koniu cisawym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Maciey Koroza na koniu karym, z szabl¹. Imę p. Adam Gorzkowski na koniu karym, z szabl¹. Imę p. Mateusz Steckiewicz pieszy, z szabl¹. Imę pan Jakub Sarosiek pieszy, przy szabli. Imę pan Jan Gorzkowski na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami.

Parafia Indurska. Z dóbr iaœnie wielmoænego imci pana Micha³a Massalskiego – kasztelana Wileńskiego, hetmana wielkiego xiźstwa Litewskiego, Olexycz, Domanowszczyzny, cum omnibus attinentis, stawiono pocztów czterech idque: iednego na koniu kasztanowatym, drugiego na szpakowatym, trzeciego na karym, czwartego na karym, ze wszelkim moderunkiem do woyny zgodnym. W Bogu przewielebny imę xi¹dz Kossakowski – kanonik £owicki, proboszcz Indurski, stawi³ imci pana Jakuba Kalickiego na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem y pocztowy, na koniu gniadym takoæ æe wszelkim moderunkiem. Z dóbr iaœniey wielmoæney imci pani woiewodziney Brzeskiey Indury, Hraina cum attinentiis stawiono: czterech huzarów na koniach karych, ze wszelkim moderunkiem, iak do woyny. Wielmoæny imę pan Marcin Jasienczyk-Ochodnicki z dóbr zastawnych Æarnowki na koniu cisawym, z pocztowym na koniu cisawym, ze wszelkim porz¹dkiem, iak do woyny. Imę pan Marcin Kochański na koniu kasztanowatym, ze wszystkim moderunkiem. Imę pan Józef Bielski na koniu siwym, ze wszelkim moderunkiem iak do woyny. Imę pan Franciszek Jankowski na koniu gniadym, ze wszystkim porz¹dkiem. Ci ichmoœę trzey z dóbr ieymoœę pani woiewodziney Brzeskiey popisali. Imę pan Piotr Karwacki – ekonom Zarubiecki, z tych æe dobr na koniu karym, ze wszelkim moderumkiem popisa³ siź. Wielmoæny imc pan Stanis³aw Daszkiewicz – ³owczy powiatu Grodzieńskiego z dóbr Dziemidkowa na koniu kasztanowatym, ze wszelkim porz¹dkiem iak do woyny. Imę pan Pawe³ Pacenko – stanowniczy popisów Grodzieńskich na koniu gniadym ze wszelkim moderunkiem do woyny. Imę p. Antoni Nakielski na koniu skarogniadym, ze wszelkim moderunkiem zgodnym do woyny. Imę p. Stefan Nasilkowski na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem do woyny. Imę p. Józef Daszkiewicz z Dziemidkowa na koniu karym, ze szpag¹ y pistoletami, z pocztowym na koniu wilczatym, ze wszelkim moderunkiem do woyny. Imę pan Micha³ Pacenko na koniu gniadym z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Jan Pacenko na koniu karym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Antoni Pacenko na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Jan Kucewicz na koniu gniadym z wszelkim moderunkiem iak do woyny. Imę pan Micha³ Pacenko na koniu cisawym, z szabl¹. Imę pan Mateuss Rocha na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Jakub Rocha na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Pawe³ Strza³kowski na koniu gniadym, ze wszelkim porz¹dkiem. Imę pan Marcin Horbaczewski na koniu dereszowatym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Stanis³aw Macieiewski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Bart³omiey Jodkowski pieszy, z karabinem. Imę pan Jakub Reszka na koniu karym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Antoni Reszka na koniu karym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Antoni Bielkiewicz z Baranowa na koniu karym do woyny zgodnum we wszelkim moderunku.

Parafia Nowodworska. Wielmoæni imę pan Leon Po³ubiński – skarbnik Grodzieński, na koniu kasztanowatym, ze wszelkim porz¹dkiem do woyny zgodnym. Imę pan Miko³ay Dubiński na koniu kasztanowatym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Jan Malinski na koniu szpakowatym, z szabl¹. Imc pan Mateusz Heybowicz na koniu gniadym do woyny zgodnym, z pistoletami y szabl¹. Imę pan Andrzey Tomaszewski na koniu karym przy szabli. Imę pan Józef Guturski na koniu kasztanowatym, z szabl¹. Imę pan Kazimierz Kis³owski na koniu siwym, z szabl¹. Wielmoæny imę pan Wal – starosta Romeykowski na koniu karym z dwóma pocztami w naleæytym moderunku iak do woyny. W. imę pan Hromyka – czeœnik Oszmiański na koniu kasztanowatym w naleæytm porz¹dku iak do woyny. Wielmoæny imc pan Piotr Milikont Narwoysz na koniu szpakowatym w naleæytym porz¹dku iak do woyny. Imę pan Józef Obrzycki – towarzysz Petyhorski, na koniu kasztanowatym w naleæytym porz¹dku iak do woyny. Imę pan Jan Orzechowski – towarzysz Petyhorski, na koniu kasztanowatym w naleæytym porz¹dku iak do woyny. Imę p. Andrzey Malinski na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Alexander Jagodyński na koniu skaro-gniadym, z szabl¹, pistoletami; za wielmoænego imci pana Holsztyna – porucznika woysk wielkiego xiźstwa Litewskiego, stawi³ poczet na koniu kasztanowatym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Franciszek Daszkiewicz na koniu myszatym, z szabl¹. Imę pan Adam Lubowicki na koniu bu³anym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Marcin Lubowicki na koniu kasztanowatym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Tomasz Sulberski na koniu karym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Micha³ Kamiński na koniu myszatym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Dominik Kis³owski na koniu gniadym, we wszelkim porz¹dku do woyny zgodnym. Imę pan Franciszek Nareyko na koniu cisawym, z szabl¹, pistoletami. Iego moœę pan Stefan Dyakiewicz na koniu kasztanowatym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Franciszek Genko na koniu szabelowatym, z szabl¹ y pistoletami.

Parafia Sidrzańska. Wielmoæny imę pan Kazimierz Niedzwiecki z dóbr iaœnie wielmoænego imci pana Potockiego – ienera³a artyleryi woysk wielkiego xiźstwa Litewskiego, na koniu gniadym do woyny zgodnym, y pocztowym, takoæ na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem do woyny zgodnym.

Parafia Chodorowska. W Bogu wielebny imę xi¹dz Józef Symon Zdanowicz, pleban Karpowicz, z dóbr swoich Faszczewa y Bobry, stawi³ pocztowego, na koniu karym, ze wszelkim moderunkiem. Imę p. Woyciech Kruszewski za imci pana Józefa Sinińskiego – czeœnika Wi³komirskiego, z dóbr Faszczewa y Bobry, na koniu siwym, z szabl¹ y pistoletami, pocztowy na koniu karym, z szabl¹ y karabinem. Wielmoæny imę pan Symon Rosochacki – krajczy powiatu Grodzieńskiego, na koniu sobolowatym w naleæytym porz¹dku do woyny zgodnym, z pocztowym na koniu skaro-gniadym, takoæ w naleæytym porz¹dku.Imę pan Jan Rosochacki na koniu wilczatym w naleæytym porz¹dku, iak do woyny. Imę pan Jakub Mańkowski na koniu cisawym, ze wszelkim porz¹dkiem y pocztowym na koniu gniadym, w porz¹dku do woyny zgodnym. Imę pan Micha³ Szeniawski na koniu karym, z dobrym moderunkiem do woyny, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Ignacy Szeniawski na koniu gniadym w naleæytym porz¹dku, iak do woyny. Imę pan Ludwik Gimbut Przyszm¹t z dóbr iaœnie wielmoænego imci pana Ogińskiego – marsza³ka w. x. Lit. Dubasowszczyzny na koniu kasztanowatym, z pocztowym we wszelkim naleænym y dobrym porz¹dku do woyny, na koniu gniadym prezentowa³ siź. Imę pan Samuel Taczyński na koniu kasztanowatym, we wszelkim naleæytym porz¹dku do woyny, y pocztowym na koniu kasztanowatym, w naleæytym porz¹dku. Imę pan Miko³ay Heybowicz na koniu gniadym, we wszelkim porz¹dku, iak do woyny. Imę pan Pawe³ Raciborski na koniu kasztanowatym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Jerzy Howalt na koniu szpakowatym, ze wszelkim porz¹dkiem, iak do woyny: z pocztowym, na koniu karym, z szabl¹, pistoletami y karabinem. Imę pan Tadeusz Kiernoæycki na koniu gniadym, z pocztowym na koniu karym, we wszelkim moderunku, iak do woyny. Imę pan Piotr Szczutowski – towarzysz huzarów na koniu wilczatym, z pocztowym na koniu gniadym, ze wszelkim naleæytym do woyny moderunkiem. Imę pan Józef Kamiński na mieyscu ichmoœciów panów Krzywkowskich lat niedoros³ych, na koniu gniadym, z pocztowym na koniu karym, z dobrym moderunkiem do woyny. Imę pan Jerzy Zaleski na koniu dereszowatym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Kazimierz G³źbocki na koniu kasztanowatym, z tesakiem y pistoletami. Imę p. Jerzy Massalski na koniu kasztanowatym w porz¹dku dobrym do woyny. Imę pan Tadeusz Ciszewski na koniu gniadym z szabl¹, pistoletami. Imę pan Franciszek Kamiński na koniu kasztanowatym z szabl¹, pistoletami. Imę pan Felicyan Wysocki na koniu siwym, z szabl¹ pistoletami. Imę pan Maciey Kamiński na koniu gniadym z szabl¹, pistoletami. Imę pan Stanis³aw Kraiewski na koniu gniadym z szabl¹. W Bogu przewielebni imci xiźæa Dominikani konwentu Rozonostockiego stawili poczet Jana Pieńkowskiego na koniu gniadym z szabl¹, pistoletami y karabinem.

Parafia Korycińska. Wielmoæny imę pan Bogus³aw Hazler – komisarz dóbr iaœnie wielmoænego ieymci pani woiewodziney Mscis³awskiey na koniu karym w naleæytym porz¹dku iak do woyny. Imę pan Józef So³tan na koniu kasztanowatym ze wszelkim moderunkiem, drugi na kasztanowatym, trzeci y czwarty na gniadym ze wszelkim woiennym moderunkiem. Imę pan Alexander Makarewicz na mieyscu imci pana Kaclera-kapitana gwardyi iego królewskiey moœci, na koniu wilczatym ze wszelkim porz¹dkiem woiennym. Imę pan Stanis³aw Zakrzewski na mieyscu imci pani Butwi³owey na koniu karym z szabl¹, pistoletami. Imę pan Hazler – komisarz iaœnie wielmoæney imci pani Sapieæyney – woiewodziney donosi³, æe imę pan Pawe³ K³osowski s³uæb¹ bawi¹cy w koronnym woysku tamæe zostaie, za ordynansem na powinnoœci. Imę pan Antoni Jakubowski na koniu karym, z szabl¹ y pistoletami z pocztowym na koniu gniadym w naleæytym porz¹dku z szabl¹, pistoletami. Imę pan Woyciech Konopka z Krasowki na koniu cisawym, z szabl¹, pistoletami.

Parafia Sokolska. Wielmoæny imę pan Franciszek Rezon – starosta Kowalski na koniu kasztanowatym ze wselkim porz¹dkiem do woyny zgodnym. Imę pan Jerzy Weys na koniu gniadym we wszelkim porz¹dku iak do woyny. Imę pan Konstanty Leskiewicz na koniu siwym ze wszelkim porz¹dkiem do woyny zgodnym. Imę pan Jerzy Æukowski na koniu karym z dobrym maderunkiem do woyny zgodnym. Imę pan Józef Szymak na koniu skarogniadym, z szabl¹. Imę pan Józef Jelski – podczaszyc powiatu Grodzieńskiego, na koniu gniadym, ze wszelkim porz¹dkiem do woyny. Imę pan Józef Fabryciusz na koniu gniadym ze wszelkim moderunkiem, z pocztowym na koniu gniadym, ze wszelkim porz¹dkiem. Imę pan Micha³ Bia³ob³ocki na koniu p³owym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Józef Bilmin na koniu szlorowatym ze wszelkim moderunkiem. Imę pan Józef Rakowski na koniu strokatym ze wszelkim porz¹dkiem. Imę pan Jan Zaleski na koniu siwym, z kordelasem. Imę pan Jakub Bilmin na koniu siwym, z szabl¹. Imę pan Tomasz Pieni¹æko na koniu gniadym z szabl¹. Imę pan Antoni Suchodolski na mieyscu imci xiźdza Rezona – plebana Sokolskiego, na koniu karym, z szabl¹, pistoletami, z pocztowym na koniu bia³ym ze wszystkim moderunkiem do woyny. Imę pan Tomasz Szyszka na koniu bia³ym, z szabl¹. Imę pan Kazimierz na koniu p³owym, z szabl¹. Imę pan Teodor Swicki na koniu gniadym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Jan Czarnowski na koniu karym z szabl¹, pistoletami. Imci xi¹dz Adam Skiron – pleban Sokolański stawi³ dwóch pocztów, iednego na koniu gniadym, drugiego na koniu cisawym, ze wszelkim moderunkiem. Imę pan Antoni Szyszka na koniu siwym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Andrzey Sawiński z szabl¹ pieszy. Imę pan Adam Ogilba (?) na koniu karym, ze wszelkim moderunkiem.

Parafia Choroska. W Bogu przewielebni imci xiźæa Bazylianie Suprascy z filiami stawili dwóch pocztów na koniach gniadych, ze wszelkim moderunkiem. Imę pan Ludwik £osinski – rotmistrz Rzeczycki na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem iak do woyny.

Parafia Lipska. Imę pan Wiktor Buchowiecki na koniu skaro-gniadym, stawi³ za siebie imci pana Tadeusza Sorokź y poczet na koniu cisawym z pistoletami y szabl¹. Imę p. Adam Heyman na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem iak do woyny. Imę pan Cyprian Lubowicki na koniu kasztanowatym, ze wszelkim moderunkiem. Imę pan Stanis³aw Kraiewski na koniu gniadym, ze wszelkim porz¹dkiem. Wielmoæny imę pan Jeleński – sździa grodzki Grodzieński, na koniu siwym ze wszelkim moderunkiem iak do woyny. Imę pan Jan Milk¹d Narwoysz – mostowniczy xiźztwa Inflantskiego, na koniu karym, ze wszelkim porz¹dkiem do woyny zgodnym, trzema pocztami, karabinami y wszelk¹ broni¹ do woyny potrzebn¹. Imę pan Alexander Milk¹t Narwoysz – podczaszy Starodubowski na koniu karym, z kopi¹ y wszelkim rysztunkiem, z pocztem na koniu siwym z dzid¹ y wszystkim moderunkiem. Imę pan Ludwik Milk¹t Narwoysz na koniu siwym ze wszelkim porz¹dkiem y z kopi¹, z pocztem na koniu karym, kopi¹ y wszelkim porz¹dkiem. Imę pan Wiktor Kiernoæycki na koniu gniadym ze wszelkim moderunkiem iak do woyny. Imę pan Stanis³aw Jasieński na koniu gniadym z szabl¹ y pistoletami. Wielmoæny imę pan Kazimierz Dubiski – stolnik Kowieński, rotmistrz iego królewskiey moœci, na koniu kasztanowatym, z pocztowym na koniu gniadym ze wszelkim etiam z placu w Grodzień. porz¹dkiem do woyny. Wielmoæny imę pan Rafa³ Bulharyn – podczaszy Wo³kowycki, na koniu karym ze wszelkim moderunkiem iak do woyny. Imę pan Micha³ Eysmont na mieyscu imci pana £ukasza Baranowicza na koniu cisawym z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Józef Karni³owicz na koniu bia³ym z szabl¹, pistoletami. Imę pan Bonifacy Rusinowicz na koniu gniadym przy szabli.

Parafia Hoska. Wielmoæny imę pan Józef Wo³owicz – podkomorzy p-tu Grodzieńskiego na koniu gniadym ze wszystkim porz¹dkiem iak do woyny. Imę pan Piotr Skucewicz na koniu gniadym ze wszelkim moderunkiem, iak do woyny. Wielmoæny imę pan Józef Boufa³ – mierniczy wielkiego xiźztwa Litewskiego, na koniu gniadym ze wszelkim moderunkiem. Imę pan Jan Moroz – starosta Kibeyski na koniu wronym, ze wszystkim porz¹dkiem. Imę pan Jakub Wereszczyński, na koniu gniadym ze wszelkim moderunkiem, iak do woyny. Imę pan Jan Ciszeyko za imci pana Tadeusza Jagmina na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem. Imę pan Ludwik Poholski za iaœnie wielmoænego imci pana Xawera Ogińskiego – starosty Przewalskiego na koniu kasztanowatym ze wszelkim moderunkiem. Imę pan Jan Hryszkiewicz na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem. Imę pan Benedykt Wo³owicz na koniu bu³anym, z szabl¹ y pistoletami. Imę p. Adam G¹siewski na mieyscu imci p. G¹siewskiego – woyskiego Smoleńskiego, na koniu skaro-gniadym ze wszelkim porz¹dkiem. Imę pan Piotr Ginett – skarbnik Kowieński, na kasztanowatym z szabl¹, pistoletami.

Parafia Leypuńska. Wielmoæny imę pan Marcin Snarski – starosta Kryksztański, na koniu skaro-gniadym we wszelkim porz¹dku, iak do woyny. Imę pan Karol Radziwi³owicz na koniu myszatym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Jakub Ulczycki na koniu skaro-gniadym, z szabl¹. Imę Mateusz Turczynowicz na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Antoni Kulikowski na koniu karym, przy szabli. Imę pan Piotr Sidorowicz na koniu karym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Kazimierz Turczynowicz na koniu gniadym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Marcin Micewicz na koniu cisawym, z szabl¹. Imę pan Maciey W³ostowski na koniu gniadym, sirota. Imę pan Józef £apiński – obozny Branski, na koniu gniadym ze wszystkim porz¹dkiem do woyny zgodnym. Imę pan W³adys³aw Kuszelewski na koniu gniadym ze wszelkim moderunkiem do woyny zgodnym. Imę pan Józef Kozikowski na koniu karym, z pocztowym na koniu cisawym, ze wszelkim porz¹dkiem. Od ichmę xiźæy dominikanów Liszkowskich stawieni imę pan Kazimierz Micewicz na koniu gniadym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Józef Kowzan na koniu kasztanowatym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Jan Radziwi³owicz na koniu wilczatym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Tomasz Radziwi³owicz na koniu kasztanowatym, z szabl¹. Imę pan Maciey Micewicz na koniu p³owym, z karabinem y szabl¹. Imę p. Jerzy Radziwi³owicz na koniu kasztanowatym, z szabl¹. Imę pan Maciey Dziemidowicz na koniu cisawym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Jan Ulczycki na koniu siwym, z szabl¹. Imę p. Maciey Radziwi³owicz na koniu karym, z szabl¹. Imę p. Antoni Zaleski na koniu gniadym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Jakub Micewicz na koniu kasztanowatym, z szabl¹ y karabinem. Imę p. Józef Wróblewski za imci pana Tanskiego – porucznika Janiczar. na koniu karym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Dominik Micewicz na koniu gniadym, z pistoletami, sirota. Imę pan Józef Wo³¹giewicz na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Ludwik Gorzkowski stawi³ cz³eka z szabl¹, pistoletami na koniu gniadym, za imci pana Jana Kozickiego – ekonoma Leypuńskiego, w s³uæbie zostai¹cego, z folwarku w powiecie Pińskim sytuowanego.

Parafia Wieysieyska. Imę pan Andrzey Micewicz na koniu karym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Jan Æutkowski na koniu karym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Antoni Tarlecki na koniu karym, z szabl¹, pistoletami. Imę p. Jerzy Achramowicz na koniu cisawym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Jan Zdanowicz na koniu p³owym, z szabl¹. Imę pan Jan So³atycki na koniu cisawym, przy szabli. Imę pan Maciey Sobolewski na koniu p³owym, z szabl¹. Imę pan Jerzy Heyman na koniu gniadym, ze wszelkim porz¹dkiem, iak do woyny.

Parafia Borænicka. Wielmoæny imę pan Antoni Kleczkowski – sździa grodzki Grodzieński, na koniu wilczatym, ze wszelkim porz¹dkiem, iak do woyny. Imę pan Jan Szyd³owski za imci pani¹ Józefow¹ Szalborsk¹ – porucznikow¹, na koniu kasztanowatym, z pocztowym na koniu siwym, ze wszelkim porz¹dkiem, iak do woyny. Imę pan Ludwik Milanowski na mieyscu imci xiźdza proboszcza Borznienskiego na koniu karym, z szabl¹ y pistoletami. Imę p. Woyciech Jankowski na koniu szpakowatym z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Antoni Diakiewicz za imci pana Gietazewskiego na koniu kasztanowatym, ze wszelkim porz¹dkiem, iak do woyny. Imę pan Kazimierz Herman na koniu siwym, z pistoletami y szabl¹. Imę pan Symon Mroczkowski na koniu karym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Jakub Podlaski z doæywocia Korklon na koniu karym, ze wszelkim porz¹dkiem do woyny. Imę pan Kazimierz Dnieprski z Podruyska, na koniu karym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Grzegorz Narzymski – czeœnik Owrucki, z dzieræawy Staro-Berzniańskiey na koniu wilczatym, z szabl¹ y pistoletami. W Bogu przewielebny imci xiźæa dominikanie Seynenscy na koniu szpakowatym stawili pocztź, ze wszystkim moderunkiem. Imę pan Antoni Jadzwiński na koniu gniadym, z szabl¹, pistoletami, za imci pana Rodziewicza – ³owczego Oszmiańskiego. Imę pan Jerzy Korzeniewski na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami stawi³ siź za imci pani¹ Doboszczynsk¹.

Parafia Przeroska. Imę pan Antoni Soroka na koniu siwym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Kazimierz Kotarski na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Kazimierz Cidzik na koniu karym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Józef Æaryn za imci xiźdza plebana Przeroskiego na koniu szpakowatym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Woyciech Malinowski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Józef Linowski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Antoni Soroka da³ obmowź za imci pana Tadeusza Sawicza y Antoniego Klimaszewskiego, iæ ob³oænie chorui¹. Imę p. Samuel Jawdyński na koniu cisawym, z szabl¹.

Parafia Filipowska. Imę pan Antoni Rakint na koniu karym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Antoni Homulicki na koniu siwym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Mateusz Samotyka na koniu siwym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Józef Rad³owski na koniu szpakowatym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Antoni Samotyka na koniu bia³ym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Józef Kordia³ – kapitan iego królewskiey moœci, na koniu karym, y z poczt¹ na koniu karym, ze wszelkim moderunkiem. Imę pan Piotr Pirucki za wielmoænego imci pana Rakiewicza – czeœnika powiatu Grodzieńskiego, na koniu gniadym, we wszystkim porz¹dku. Imę pan Stanis³aw Jaziecki na koniu gniadym, z szabl¹ za imci xiźdza plebana Filipowskiego.

Parafia Puńska. Imę pan Antoni Borkowski – towarzysz Petyhorski, qua dziedzic z folwarku Smolan alias Czarnowygranie, na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem do woyny zgodnym. Imę pan Antoni Kotarski, qua zastawnik tychæe wygnańców, na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami.

Parafia Jezierska. Wielmoæny imę pan Benedykt Alexandrowicz – sździa ziemski Grodzieński. Wielmoæny imę pan Tadeusz Alexandrowicz – sździa ziemski Grodzieński na koniu skarogniadym, ze wszelkim moderunkiem od woyny zgodnym. Imę pan Tomasz Klimowicz pieszy, bez broni. Imę pan Benedykt Klimowicz na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Józef Furowski nic nie mai¹cy. Imę pan Gabryel Wereszczyński na koniu bu³anym, ze wszelkim moderunkiem od woyny. Imę pan Andrzey Obuchowicz na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem od woyny. Wielmoæny imę pan Pawe³ Grodecki – podczaszy Grodzieński, na koniu gniadym z moderunkiem od woyny zgodnym. Imę p. Antoni Kasperowicz, na mieyscu imci pana Ludwika Lenkiewicza, na koniu gniadym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Tadeusz Lenkiewicz na koniu siwym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Felix Lenkiewicz na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami.

Okolica Obuchowicze. Wielmoæny imę pan Ignacy Grodecki, z Obuchowicz y Korczyka, na koniu ³osiowatym, we wszelkim moderunkiem od woyny zgodnym. Imę pan W³adys³aw Paw³owski na koniu karym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Stanis³aw Obuchowicz na koniu gniadym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Wawrzyniec Obuchowicz na koniu p³owym, z szabl¹. Imę pan Marcin Radziwonowski pieszo, z szabl¹. Imę pan Adam Obuchowicz na koniu p³owym, z szabl¹. Imę pan Franciszek Lisowski na koniu wilczatym, przy szabli. Imę pan Micha³ Obuchowicz na koniu karym, z szabl¹. Imę p. Jakub Parchowski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Pawe³ Obuchowicz na koniu gniadym, z pistoletami, szabl¹. Imę p. Andrzey Obuchowicz na koniu szpakowatym, z szabl¹. Imę pan Teodor Obuchowicz na koniu kasztanowatym, z szabl¹. Imę p. Pawe³ Eysymont na koniu dereszowatym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Micha³ Obuchowicz na koniu mas³owatym, z szabl¹. Imę pan Stefan Eysymont na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Miko³ay Kamiński na koniu kasztanowatym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Fabian Obuchowicz na koniu cisawym, z szabl¹. Imę pan Antoni Porchowski na koniu gniadym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Jan Obuchowicz na koniu gniadym, bez broni. Imę pan Benedykt Obuchowicz z szabl¹, pieszy. Imę pan Józef Obuchowicz z szabl¹, pieszy. Imę pan Kazimierz Radziwonowicz z szabl¹, pieszy. Imę pan Wawrzyniec Bazyli Hryniewicz z szabl¹, pieszy. Imę pan Ludwik Obuchowicz z szabl¹, pieszy. Imę pan Jerzy Obuchowicz pieszy, bez broni. Imę pan Maciey Obuchowicz z szabl¹, pieszy. Imę pan Maciey Radziwonowski z karabinem, pieszy. Imę pan Józef Parchowski na koniu bia³ym, z szabl¹. Imę pan Jan Obuchowicz pieszo, bez broni. Imę pan Józef Obuchowicz z szabl¹, pieszy. Imę pan Andrzey Obuchowicz z szabl¹, pieszy. Imę p. Józef Konstantinowicz z szabl¹, pieszy. Imę p. Miko³ay Obuchowicz z szabl¹, pieszy. Imę pan Jan Obuchowicz z szabl¹, pieszy. Imę pan Jan Obuchowicz z nadzagiem, pieszy. Imę pan Alexander To³oczko z szabl¹, pieszy. Imę pan Maciey Obuchowicz z szabl¹, pieszy. Imę pan Marek Radziwonowski z szabl¹, pieszy. Imę pan Franciszek Obuchowicz przy szabli, pieszy. Imę pan Andrzey Obuchowicz bez broni, pieszy. Imę pan Stefan Obuchowicz z szabl¹, pieszy. Imę pan Tomasz Obuchowicz z szabl¹, pieszy. Imę pan Jan Maliszewski z szabl¹, pieszy. W Bogu wielebni ichmę xiźæy kameduli Wigierscy ze wszystkich dobr swoich, w powiecie Grodzieńskim sytuowanych, stawili szeœciu towarzyszów, idque imci pana Antoniego Ma³achowca na koniu skarogniadym, drugiego imci pana Jana Koz³owskiego na koniu kasztanowatym, trzeciego imci pana Benedykta Dzwonkowskiego na koniu szpakowatym, czwartego imci pana Antoniego Kobylińskiego na koniu karym, pi¹tego Jana Moniuszkź na koniu tarantowatym, szóstego imci pana Antoniego Kurhańskiego na koniu cisawym, z naleæytym porz¹dkiem. Poczet pierwszy na koniu gniadym, drugi na skaro-gniadym, trzeci na gniado-strokatym, czwarty na koniu kasztanowatym, pi¹ty na koniu cisawym, szósty na koniu siwym, z pistoletami, karabinami y szablami. Imę p. Piotr Sacinowski na koniu karym, z szabl¹, pisto-

Okolica To³oczki. Imę pan Stanis³aw Minuczyc na koniu siwym, ze wszelkim moderunkiem do woyny zgodnym. Imę pan Mateusz Brzozowski na koniu gniadostrokatym, ze wszelkim moderunkiem, iak do woyny. Imę pan Antoni Konstantynowicz na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Jakub Starzyński na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Franciszek Starzyński na koniu cisawym, z szabl¹. Imę pan Józef To³oczko na koniu p³owym, z szabl¹. Imę pan Jan Konstantynowicz na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Dominik Konstantynowicz na koniu cisawym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Wawrzyniec To³oczko na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Micha³ To³oczko na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Benedykt Konstantynowicz na koniu karym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Jakub Zapolski na koniu karym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Krzysztof Januszewski za imci pana Micha³a Zapolskiego na koniu bu³anym, z szabl¹, karabinem y pistoletami. Imę pan Benedykt Konstantynowicz na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Symon Zapolski na koniu cisawym, z szabl¹. Imę pan Józef Sipowicz na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Antoni Eysymont na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem. Imę pan Stanis³aw Eysymont na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Stanis³aw Czarniawski na koniu siwym, z szabl¹. Imę pan Stanis³aw Cidzik na koniu szpakowatym, z szabl¹. Imę pan Józef To³oczko, sierota pieszy, z szabl¹. Imę pan Tadeusz Huszcza, bez broni. Imę pan Ambroæy Trzeciak, bez broni. Imę pan Stefan Ancypa bez broni, Imę pan Stafan To³oczko z szabl¹, pieszy.

Okolica Korczyk. Imę pan Antoni Sierkuciewski na koniu p³owym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Zachariasz Dobrylewski na koniu gniadym, ze wszelkim do woyny moderunkiem. I. p. Maciey Eysymont na mieyscu imci p. Macieia Strupińskiego na koniu szpakowatym, we wszelkim porz¹dku do woyny. Imę pan Stanis³aw Jasiński na koniu karym, ze wszelkim do woyny porz¹dkiem. Imę pan Józef Malinowski na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Jerzy Dobrylewski na koniu karym, z pistoletami y szabl¹. Imę pan Eliasz Dobrylewski na koniu kasztanowatym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Micha³ Dobrylewski na koniu dereszowatym, z szabl¹ y pistoletami.

Okolica Eysym¹ty. Imę pan Micha³ Eysym¹t – komisarz powiatu Grodzieńskiego, na koniu szpakowatym z moderunkiem wszelkim do woyny zgodnym. Wielmoæny imę pan Józef Kochcicki na koniu karym, ze wszelkim moderunkiem do woyny zgodnym. Imę pan Antoni Sierkuciewski na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Ludwik To³oczko na koniu gniadym. Z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Jan Otkiński na koniu tarantowatym, ze wszelkim porz¹dkiem. Imę pan Józef Puci³owski na koniu wilczatym, z szabl¹. Imę pan Kazimierz Eysymont na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Stefan Olendski na koniu siwym, z szabl¹. Imę pan Kazimierz Eysymont na koniu ³osiowatym, z szabl¹. Imę pan Jakub Eysymont na koniu karym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Andrzey Eysymont na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Maciey Olendski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Antoni Grochowski na koniu cisawym, z szabl¹. Imę pan Dominik Jab³oński na koniu gniadym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Józef Kamiński na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Stefan Olendzki na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Kazimierz Eysym¹t na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Bart³omiey Eysymont na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Piotr Eysymont na koniu karym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Micha³ Brzozowski na mieyscu imci pana Felicyana Brzozowskiego z koniem karym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Cyprian Czarniawski na koniu siwym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Jan Strza³kowski na koniu p³owym, z szabl¹. Imę pan Józef Kamiński na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Antoni Kamiński na koniu karym, z szabl¹.Imę pan Benedykt Kamiński na koniu myszatym, z szabl¹. Imę pan Teodor Zaniewski na koniu gniadym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Wincenty Eysymont z szabl¹, pieszy. Imę pan Piotr Kamiński z szabl¹, pieszy. Imę pan Piotr Eysymont z szabl¹, pieszy. Imę pan Adam To³oczko z szabl¹, pieszy. Imę pan Kazimierz Puci³owski z szabl¹, pieszy. Imę pan Bart³omiey Olendski z szabl¹, pieszy. Imę pan Piotr Olendski z szabl¹, pieszy. Imę pan Piotr Eysymont z szabl¹, pieszy. Imę pan Piotr Olendski z szabl¹, pieszy. Imę pan Jerzy Minuczyc z szabl¹, pieszy. Imę p. Franciszek Zapolski z szabl¹, pieszy. Imę pan Józef Zapolski z szabl¹, pieczy. Imę pan Jakub Zapolski z szabl¹, pieszy. Imę pan Jakub Starzyński z karabinem, pieszy. Imę pan Stanis³aw Horbaczewski na koniu gniadostrokatym, z szabl¹ y pistoletami, z Zapola. Imę pan Bart³omiey £azowicki, z szabl¹ y pistoletami, na koniu gniadym. Imę pan Mateusz £azowicki na koniu gniadym, z szabl¹, z Zapola. Imę pan Ignacy To³oczko na koniu myszatym, z szabl¹. Imę pan Stanis³aw To³ocko z szabl¹, na koniu karym. Imę pan Micha³ To³oczko z szabl¹, pieszy. Imę pan Antoni Sierkuciewski z szabl¹, pieszy. Imę pan Jerzy Sierkuciewski z szabl¹, pieszy. Imę pan Jakub Olendski z szabl¹, pieszy.

Okolica Olenicze. Imę pan Micha³ Olendski na koniu p³owym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Franciszek Olendski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Józef Olendski na koniu p³owym, ze wszelkim moderunkiem. Imę pan Felicyan Czeczot na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Antoni Horbaczewski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Symon Wincza na koniu siwym, z szabl¹. Imę pan Franciszek Olendski na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Antoni Horbaczewski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Dominik Paw³owski na koniu skarogniadym, z szabl¹. Imę pan Benedykt Sierkuciewski na koniu siwym z szabl¹. Imę pan Andrzej £azowicki na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Jerzy Horbaczewski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Micha³ Minuczyc na koniu siwym, z szabl¹. Imę pan Józef Minuczyc na mieyscu imci pana Piotra Siemaszki y folwarku Olenicz, z Siemaszków y Eysymontów na koniu p³owym, z szabl¹, pistoletami y karabinem. Imę pan Andrzey Obuchowicz za imę pani¹ Chrzanowsk¹ – staroœcin¹ Rewiatyck¹, na koniu szpakowatym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Józef Minuczyc – ienera³ królewskiey moœci, piechot¹ przy szabli. Imę pan Benedykt Horbaczewski na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami.

Okolica Koz³owicze. Imę pan Micha³ Sad³ucki na koniu gniadym, we wszelkim moderunku do woyny zgodnym. Imę pan Tadeusz Sad³ucki na koniu skarogniadym, we wszelkim moderunku do woyny zgodnym. Imę pan Stefan Horbaczewski na koniu skarogniadym, we wszelkim moderunku do woyny zgodnym. Imę p. Alexander Koz³owicki na koniu gniadym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Maciey Koz³owicki na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Jan Niewiarowski na koniu karym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Józef Olendski na koniu bu³anym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Jan Horbaczewski na koniu kasztanowatym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Andrzey Koz³owicki na koniu gniadym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Stefan Koz³owicki na koniu siwym, z szabl¹. Imę p. Micha³ Horbaczewski na koniu cisawym, z szabl¹. Imę pan Antoni Horbaczewski na koniu gniadym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Jan Horbaczewski na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Antoni Starzyński na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Felix Dombrowski na koniu szpakowatym, z munsztukiem y szabl¹. Imę p. Jan Horbaczewski, z szabl¹, pieszy. Imę pan Józef Dawidowicz z szabl¹, pieszy. Imę pan Leon Koz³owicki z szabl¹, pieszy. Imę pan Antoni Kadziewicz z dzid¹, pieszy. Imę pan Jan Horbaczewski z szabl¹, pieszy.

Okolica Orechwicze. Imę pan Franciszek Staniewski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Stefan Orechwa na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Alexander Orechwa na koniu cisawym, z szabl¹. Imę pan Andrzey Eysymont na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Stefan To³oczko na koniu siwym, z szabl¹. Imę pan Tomasz Orechwa pieszy, z szabl¹. Imę pan Tomasz P³oński na koniu cisawym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Franciszek Mrozowski na koniu karym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Jan Starzyński na koniu wronym, z szabl¹. Imę Maciey Starzyński na koniu gniadym, z szabl¹. Imę Stefan Starzyński pieszy, z szabl¹. Imę pan Antoni Starzyński pieszy, z szabl¹. Imę pan Jan Starzyński pieszy, bez broni. Imę pan Franciszek Starzyński bez broni, pieszy. Imę pan Dominik Branicki bez broni, pieszy. Imę pan Stanis³aw Kotowicz – regent ziemski y grodzki Grodzieński, konia kasztanowatego z moderunkiem do woyny, z cz³ekiem prezentowa³.

Okolica Cydzik y Bylczyce. Imę pan Andrzey Cidzik na koniu gniadym, z szabl¹, pistoletami. Imę p. Gabryel Cidzik, z szabl¹, na koniu gniadym. Imę pan Miko³ay Cidzik na koniu siwym, z szabl¹. Imę pan £ukasz Cidzik na koniu gniadym, z pistoletami, z szabl¹. Imę pan Miko³ay Cidzik na koniu cisawym, z szabl¹. Imę pan Ludwik Cidzik na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Benedykt Bohatyrewicz na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Józef Jarewski na koniu p³owym, z szabl¹. Imę pan Micha³ Cidzik z szabl¹, pieszy. Imę pan Jan Jarowski bez broni, pieszy. Imę pan Teodor Rouba pieszy, z szabl¹. Imę pan Marcin Bylczyński pieszy, z szabl¹. Imę pan Marcin Cidzik pieszy, z szabl¹. Imę pan Józef Cidzik pieszy, bez broni. Imę pan Symon Popiel na koniu p³owym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Antoni Bylczyński na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Marcin Bylczyński na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Bart³omiey Bylczyński na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Leon Konstantynowicz na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Jan Eysymont na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Piotr Starzyński na koniu kasztanowatym, ze wszelkim moderunkiem, iak do woyny. Imę p. Grzegorz Wincza, z szabl¹ pieszy.

Okolica Jurewicze y Karole. Imę p. Micha³ Jurowski na koniu cisawym, z szabl¹. Imę pan Józef Horbaczewski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Ignacy Jurowski na koniu p³owym, z szabl¹. Imę pan Miko³ay Jurowski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan W³adys³aw Jurowski na koniu kasztanowatym, z szabl¹. Imę pan Kazimierz Jurowski na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Samuel Jurowski na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Jerzy Jurowski na koniu cisawym, z szabl¹. Imę pan Andrzey Jurowski na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Jan Jurowski na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Alexander Strupiński na koniu siwym, z szabl¹. Imę pan Jan Strzelecki na koniu gniadym, z szabl¹ y karabinem. Imę pan Stefan Pyrski z szabl¹, pieszy. Imę pan Stefan Buchowiecki z szabl¹, pieszy. Imę pan Adam Strupiński, z szabl¹, pieszy. Imę pan Benedyk Strupiński, z szabl¹, pieszy. Imę pan Pawe³ Strzelecki pieszy, z szabl¹. Imę pan Kazimierz Strzelecki pieszy bez broni. Imę pan Miko³ay Kalenkiewicz na koniu szpakowatym, ze wszelkim porz¹dkiem do woyny zgodnym. Ten æe imę da³ obmowź, æe brat imci recenter zachorowa³. Imę pan Jan Bylczyński na koniu skaro-gniadym, ze wszelkim moderunkiem, iak do woyny.

Okolica Kotra. Imę pan Jerzy Jotkowski na koniu siwym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Franciszek Bylczyński na koniu karym, z szabl¹. Imę p. Felicyan Strza³kowski na koniu cisawym, z szabl¹. Imę pan Stanis³aw Siemaszko na koniu strokatym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Jan Bylczyński na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Felicyan Bylczyński na koniu siwym, z szabl¹. Imę p. Bogus³aw Obuchowski na koniu cisawym, z szabl¹. Imę pan Jan Antuszewicz na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Franciszek Skurat Kotrzański na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Jakub Kotrzański na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Jerzy Cichowski na koniu bia³ym, z szabl¹. Imę pan Stefan Liniewicz – ienera³ iego królewskiey moœci, na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Franciszek Branicki na koniu cisawym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Mateusz Strza³kowski z szabl¹, pieszy. Imę pan Kazimierz Strza³kowski, sirota, bez broni, pieszy. Imę pan Kazimierz Bohatyrewicz na koniu myszatym, z szabl¹. Imę pan Jan Bohatyrewicz z szabl¹, pieszy. Imę pan Józef Æukiewicz z szabl¹, pieszy. Imę pan Konstanty Strza³kowski z karabinem, pieszy. Imę pan Andrzey Huszcza z szabl¹, pieszy. Imę pan Stanis³aw Huszcza pieszy, bez broni. W Bogu przewielebne ichmę panny bernardynki konwentu Grodzieńskiego, stawili dwóch pocztów y towarzysza iednego imci pana Jakuba Andrzeiewskiego na koniu gniadym, drugiego imci pana Marcina Klukowskiego na koniu szpakowatym w poczet, w iednym koniu karym, drugiego p³owy, we wszelkim moderunku, iak do woyny. Imę pan Wawrzyniec Staniewski, z maiźtnoœci Staniewicz y Ho³owacz za imci pana Józefa Staniewskiego – regenta trybunalnego g³ównego w. x. Lit., na koniu kasztanowatym, w naleæytym porz¹dku, iak do woyny.

Parafia Kamieńska. Imę pan Leon Eysymont na koniu gniadym, ze wszelkim porz¹dkiem, iak do woyny. Imę pan Leon Baranowicz na koniu gniadym, we w³asnym porz¹dku, iak do woyny. Imę p. Piotr Waliszewski na koniu karym, z szabl¹, pistoletami. Imę p. Antoni Hryniewicz na koniu karym, z szabl¹ y karabinem. Imę pan Bonifacy Siwicki na koniu karym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Antoni Szczuka na koniu cisawym, z szabl¹. Imę pan Jerzy Szczuka na koniu cisawym, z szabl¹. Imę pan Stanis³aw Ryniewicz na koniu myszatym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Stanis³aw Szczuka na koniu wilczatym, z szabl¹. Imę pan Miko³ay Eysymont na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Stanis³aw Danisewicz na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Antoni Lazowicki na koniu myszatym, z szabl¹. Imę pan Symon Gradowski na koniu dropiatym gniadym, z szabl¹. Imę pan Marek Gradowski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Adam Rynkiewicz na koniu karo-strokatym, ze wszelkim porz¹dkiem do woyny zgodnym. Imę pan Stanis³aw Kuznicki na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Kazimierz Alexandrowicz na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Adam Alexandrowicz na koniu siwym, z szabl¹. Wielmoæny imę pan Micha³ Politalski – sździa ziemski Grodzieński, na koniu brudno-kasztanowym, ze wszelkim moderunkiem iak do woyny. Imę pan Micha³ Witkiewicz na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem iak do woyny. Imę pan Tadeusz Wolmer na koniu szpakowatym, ze wszelkim moderunkiem iak do woyny. Imę pan Micha³ Lenczewski na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem, iak do woyny. Imę pan Jerzy Jotkowski na koniu morozowatym ze wszelkim moderunkiem, iak do woyny. Imę pan Daniel Lipnicki na koniu skaro-gniadym, ze wszelkim moderunkiem, iak do woyny. Imę pan Tadeusz Siemaszko na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem iak do woyny. Imę pan Micha³ Urbański na koniu gniadym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Piotr Witkiewicz na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Franciszek, æe chory przez imci pana Micha³a Witkiewicza obmowź poda³. Imę pan Jan Eysymont pieszy, z szabl¹. Imę pan Jan Hryniewicz pieszy, z szabl¹. Imę pan Symon Hryniewicz na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Stanis³aw Kondracki pieszy, z szabl¹. Imę pan Jan Rusinowski pieszy, z szabl¹.

Parafia Mostowska. Imę pan Tadeusz Andrzeykowicz na koniu siwym, ze wszelkim moderunkiem, iak do woyny.

Parafia Eysymontowska, okolica Burniew. Imę pan Andrzey Eysymont – wice-regent powiatu Grodzieńskiego, towarzysz Petyhorski, na koniu karo-gniadym, ze wszelkim moderunkiem do woyny. Imę pan Józef Eysymont na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Andrzey Eysymont na koniu szpakowatym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Jakub Glindzicz na koniu p³owym, z szabl¹. Imę pan Micha³ Siemaszko na koniu wilczatym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Pawe³ Brzeski na koniu siwym, z szabl¹ y karabinem. Imę pan Bart³omiey Eysymont – oboŸny powiatu Grodzieńskiego, na koniu gniadym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Miko³ay Eysymont na koniu morozowatym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Andrzey Eysymont na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Andrzey Toczycki na koniu karym, szabl¹, karabinem. Imę pan Franciszek Rosczewski na koniu siwym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Jan Eysymont na koniu karym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Antoni Siemaszko na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Tadeusz Glindzicz z szabl¹ y karabinem, na koniu siwym. Imę pan Jan Eysymont na koniu cisawym, z szabl¹. Imę pan Wawrzyniec Eysymont na koniu cisawym, z szabl¹. Imę pan Wawrzyniec Eysymont pieszy, bez broni. Imę pan W³adys³aw Eysymont z szabl¹, pieszy. Imę pan Andrzey Steckiewicz na koniu morozowatym, bez broni. Imę pan Jakub Eysymont bez broni, pieszy. Imę pan Jan Krzyæanowski na koniu bu³anym, z szabl¹ y pistoletami.

Okolica Eysymonty. Wielmoæny imę pan Krzysztof Eysymont – komornik powiatu Grodzieńskiego, towarzysz y namiestnik Petyhorski, na koniu kasztanowatym, we wszelkim porz¹dku do woyny zgodnym. Imę pan Kazimierz Eysymont na koniu karym, ze wszelkim moderunkiem do woyny zgodnym. Imę pan Sebastyan Eysymont na koniu karym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Wincenty Zaniewski na koniu cisawym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Adam Zaniewski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Józef Petelczyc na koniu cisawym, z szabl¹. Imę pan Jan Kulikowski na koniu siwym, z szabl¹. Imę pan Franciszek Eysymont na koniu cisawym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Woyciech Eysymont na koniu gniadym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Antoni Zaleski na koniu skarogniadym, z szabl¹, pistoletami. Imę p. Antoni Eysymont na koniu bia³ym, z szabl¹. Imę p. Antoni Jotkowski na koniu bu³anym, z szabl¹. Imę pan Tadeusz Eysymont na koniu karym, z szabl¹. Imę p. Józef Jotkowski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Stanis³aw Eysymont na koniu dereszowatym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Konstanty Kulikowski na koniu wilczatym, z szabl¹. Imę pan Jerzy Siemaszko na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Micha³ Eysymont na koniu cisawym, z szabl¹. Imę pan Jakub Steckiewicz na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Jakub Eysymont na koniu cisawym, z szabl¹. Imę pan Miko³ay Eysymont na koniu cisawym, z szabl¹. Imę pan Jakub Kulikowski na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Maciey Wybranowski na morozowatym koniu, bez broni. Imę pan Antoni Eysym¹t na koniu szpakowatym z szabl¹, pistoletami. Imę pan Bart³omiey Kulikowski na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Micha³ Jotkowski na koniu kasztanowatym, z szabl¹. Imę pan Miko³ay Siemaszko na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Kazimierz Kulikowski na koniu kasztanowatym, z szabl¹. Imę pan Alexander Siemaszko na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Maciey Eysymont na koniu myszatym, z szabl¹, karabinem. Imę pan Józef Eysymont na koniu szpakowatym, z szabl¹. Imę pan Adam Steckiewicz na koniu kasztanowatym, z szabl¹. Imę pan Józef Ponikwicki na koniu kasztanowatym z porz¹dkiem, iak do woyny. Imę pan Symon Bielewicz na koniu kasztanowatym w porz¹dku iak do woyny. Imę pan Tomasz Glindzicz na koniu ³osiowatym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Siemieracki na koniu p³owym, z szabl¹, pistoletami z Glindzicz. Wielebny imę xi¹dz Jerzy Eysymont kanonik Smoleński, dziekan Grodzieński, proboscz Eysymont z plebanii y folwarku y Eysymontu stawi³ dwuch ludzi na koniach, z szablami. Wielmoæny imę pan Józef Jelski – woyski powiatu Grodzieńskiego prezentowa³ siź na koniu kasztanowatym w naleæytym moderunku do woyny.

Okolica Kuliki. Imę pan Ludwik To³oczko na koniu dereszowatym, z szabl¹. Imę pan Stanis³aw Kulikowski na koniu skarogniadym z szabl¹. Imę pan Maciey Kulikowski na koniu p³owym, z szabl¹. Imę pan Jan Kulikowski na koniu szpakowatym, z szabl¹. Imę pan Symon Doum¹t na koniu siwym, z szabl¹. Imę pan Mateusz Kulikowski na koniu cisawym z szabl¹. Stanis³aw Steckiewicz na koniu cisawym, z szabl¹. Imę p. Antoni Kulikowski na koniu p³owym, z szabl¹. Imę pan Józef Kulikowski na koniu bia³ym, z szabl¹. Imę pan Adam Kulikowski na koniu cisawym bez broni. Imę pan Bart³omiey Kulikowski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Stanis³aw Steckiewicz na koniu gniadym, z karabinem. Imę pan W³adys³aw Kulikowski na koniu gniadym, bez broni. Imę pan Jan Kulikowski na koniu bia³ym, bez broni, tylko z szabl¹. Imę pan Micha³ Kulikowski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Jerzy Kulikowski na koniu siwym, z szabl¹.

Piesi tey æe okolicy. Imę pan Jakub Kulikowski z dzid¹. Imę pan Jerzy Eysymont na mieyscu imci pana Jakuba Kulikowskiego pieszy, bez broni. Imę pan Jakub Kulikowski z dzid¹. Imę pan Micha³ Kulikowski z szabl¹. Imę pan Jerzy Kulikowski z dzid¹. Imę pan Jan Stadkowski na koniu karym, z szabl¹ y pistoletami.

Okolica Siedzieniewicze. Imę pan Franciszek Siedzieniewski – komornik powiatu Wo³kowyskiego, na koniu gniadym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Jerzy Siedzieniewski na koniu dereszowatym, z szabl¹. Imę pan Micha³ Siedzieniewski na koniu gniadym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Piotr Siedzieniewski na koniu cisawym, z szabl¹. Imę pan Antoni Siedzieniewski na koniu bia³ym, z szabl¹. Imę pan Micha³ Siedzieniewski na koniu kasztanowatym, z szabl¹. Imę pan Jerzy Zaniewski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Stefan Siedzieniewski na koniu cisawym, z szabl¹, pistoletami. Imę p. Adam Siedzieniewski na koniu kasztanowatym, z szabl¹. Imę pan Micha³ Siedzieniewski na koniu gniadym, przy szabli. Imę pan Antoni Siedzieniewski na koniu cisawym, z szabl¹. Imę pan Micha³ Siedzieniewski na koniu kasztanowatym, z szabl¹. Imę pan Dominik Siedzieniewski na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Jan Siedzieniewski na koniu kasztanowatym, z szabl¹. Imę pan Tadeusz Siedzieniewski na koniu gniadym z szabl¹. Imę pan Jerzy Siedzieniewski na koniu p³owym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Andrzey Siedzieniewski na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Józef Siedzieniewski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Adam Siedzieniewski na koniu wilczatym, z szabl¹. Imę pan Rafa³ Antuszewicz na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Jan Antuszewicz na koniu skarostrokatym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Alexander Antuszewicz na koniu szpakowatym, z szabl¹ y dzid¹. Imę pan Micha³ Jotkowski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Jerzy Siedzieniewski pieszy, z szabl¹. Imę pan Micha³ Siedzieniewski pieszy, z szabl¹. Imę pan Józef Siedzieniewski pieszy, z szabl¹. Imę pan Jakub Antuszewicz na koniu karym, z szabl¹ y pistoletami z Wicicz. Imę pan Jerzy Janiewski na koniu gniadym, z Wicicz. Imę pan Mateusz Zaniewski pieszy, z szabl¹ z Wicicz.

Okolica Glindzicze y Macieiowszczicze. Imę pan Micha³ Glindzicz – komisarz powiatu Grodzieńskiego, na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Franciszek Steckiewicz na koniu p³owym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Ludwik Glindzicz na koniu cisawym, z szabl¹. Imę pan Kazimierz Jotkowski na koniu skarogniadym, z szabl¹. Imę pan Jan Macieiewski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Bart³omiey Glindzicz na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Marcin Macieiewski na koniu skarogniadym, z szabl¹. Imę pan Franciszek Macieiewski na koniu wilczatym, z szabl¹. Imę pan Stefan Macieiewski na koniu cisawym, z szabl¹. Imę pan Miko³ay Staniewski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Maciey Macieiewski na koniu cisawym, z szabl¹. Imę pan Woyciech Macieiewski pieszy, z karabinem. Imę pan Stanis³aw Cidzik pieszy, z dzid¹. Imę pan Jan Siemieracki na koniu p³owym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Franciszek Radziwi³owicz z szabl¹, pieszy. Imę pan Mateusz Radziwi³owicz pieszy z dzid¹. Imę pan Bart³omiey Macieiewski na koniu gniadym, z szabl¹. Maciey Macieiewski na koniu strokatym, z szabl¹. Imę p. Franciszek Jotkowski pieszy, z dzid¹. Imę p. Piotr Jotkowski pieszy, z szabl¹.

Okolica Staniewicze. Imę pan Adam Staniewski na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Micha³ Staniewski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Antoni Staniewski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Kazimierz Strza³kowski na koniu kasztanowatym, z szabl¹. Imę pan Bart³omiey Staniewski na koniu myszatym, z szabl¹. Imę pan Franciszek Staniewski na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Jakub Staniewski na koniu siwym, z szabl¹ y muszkietem. Imę pan Stanis³aw Staniewski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę p. Józef Pancewicz na koniu bia³ym, z szabl¹ y pistoletami.

Okolica Paniewicze. Imę pan Tomasz Staniewski na koniu skarogniadym, z szabl¹. Imę pan Micha³ Zaniewski na koniu szpakowatym, z szabl¹. Imę pan Adam Macieiewski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Franciszek Pacenko na koniu gniadym z szabl¹. Imę pan Kazimierz Hlebowicz na koniu kasztanowatym, z szabl¹. Imę pan Józef Hlebowski na koniu wilczatym, z szabl¹.

Okolica Jotkowice. Imę pan Stanis³aw Lechowicz Jotkowski na koniu skarogniadym, z szabl¹. Imę pan Marcin Cidzik na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Józef Jotkowski na koniu bia³ym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Franciszek Jotkowski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Stanis³aw Jotkowski na koniu wilczatym, z szabl¹. Imę pan Symon Cidzik na koniu p³owym, z szabl¹. Imę pan Jerzy Cidzik na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Jakub Jotkowski na koniu gniadostrokatym, z szabl¹. Imę pan Antoni Cidzik na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Jan Krasowski na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Antoni Cidzik na koniu p³owym, z szabl¹. Imę pan Miko³ay Cidzik na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Antoni Jotkowski na koniu kasztanowatym, z szabl¹. Imę pan Maciey Cidzik na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Bart³omiey Jotkowski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Stanis³aw Jotkowski na koniu p³owym, z szabl¹. Imę pan Jan Steckiewicz na koniu kasztanowatym, z szabl¹. Imę pan Micha³ Zaniewski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Jan Cidzik na koniu kasztanowatym, z szabl¹. Imę pan Stanis³aw Jotkowski na koniu szpakowatym, z szabl¹. Imę pan Stefan Jotkowski na koniu kasztanowatym, z szabl¹. Imę pan Jerzy Krasowski na koniu p³owym, z szabl¹. Imę pan Miko³ay Jotkowski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Symon Jotkowski na koniu cisawym, z szabl¹. Imę pan Adam Cidzik na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Jerzy Jotkowski na koniu bia³ym, z szabl¹. Imę pan Jan Jotkowski na koniu kasztanowatym, z szabl¹. Imę pan Józef Jotkowski na koniu p³owym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Marcin Jotkowski na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Jan Jotkowski na koniu myszatym, z szabl¹. Imę pan Maciey Jotkowski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Franciszek Jotkowski na koniu p³owym, z szabl¹. Imę pan Jan Jotkowski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Micha³ Jotkowski na koniu dropiatym, z szabl¹. Imę pan Jerzy Lachowicz Jotkowski na koniu szpakowatym, z szabl¹. Imę pan Andrzey Jotkowski na koniu wilczatym, z szabl¹. Imę pan Jan Cidzik na koniu bia³ym, z szabl¹. Imę pan Jakub Cidzik na koniu karym z szabl¹. Imę pan Stanis³aw Cidzik na koniu kasztanowatym, z dzid¹. Imę pan Jan Jotkowski na koniu bia³ym, z szabl¹. Imę pan Kazimierz Kubiński na koniu myszatym, z szabl¹. Imę pan Micha³ Cidzik na koniu szpakowatym, z szabl¹. Imę pan Micha³ Jotkowski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Adam Jotkowski na koniu gniadym, z dzid¹. Imę pan Jan Cidzik na koniu p³owym, z szabl¹. Imę pan Krzysztof Cidzik na koniu myszatym, z szabl¹. Imę pan Marcin Jotkowski pieszy, z szabl¹. Imę pan Jerzy Jotkowski pieszy, z szabl¹. Imę pan Jerzy Cydzik pieszy, z szabl¹. Imę pan Piotr Cydzik pieszy, z szabl¹. Imę pan Jerzy Jotkowski pieszy, z szabl¹. Imę pan Antoni Jotkowski pieszy, z szabl¹. Imę pan Antoni Zaniewski pieszy, bez broni. Imę pan Marcin Jotkowski pieszy, z dzid¹. Imę pan Bart³omiej Zaniewski pieszy, bez broni. Imę pan Antoni Staniewski pieszy, z szabl¹. Imę pan Kazimierz Cidzik pieszy, z szabl¹. Imę pan Józef Zaniewski pieszy, z szabl¹. Imę pan Jerzy Cidzik pieszy, z szabl¹. Imę pan Antoni Jotkowski pieszy, bez broni. Imę pan Tadeusz Jotkowski pieszy, z szabl¹. Imę pan Maciey Jotkowski pieszy, bez broni. Imę pan Tomasz Jotkowski pieszy, bez broni. Imę pan Maciey Jotkowski pieszy, bez broni. Imę pan Adam Jotkowski pieszy, z szabl¹. Imę pan Stanis³aw Tomkiewicz Jotkowski pieszy, z szabl¹. Imę pan Wawrzyniec Jotkowski bez broni. Imę pan Bart³omiey Cidzik sirota pieszy, bez broni.

Okolica Æukiewicze. Imę pan Józef Kuchański na koniu wilczatym z szabl¹. Imę pan Piotr Kraœnicki na koniu cisawym, z szabl¹. Imę pan Felicyan Kulikowski na koniu karym, z szabl¹. Imę p. Micha³ Antuszewicz pieszy, z szabl¹. Imę pan Adam Kulikowski na koniu gniadym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Józef Kulikowski na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Micha³ Kraœnicki na koniu dereszowatym, z szabl¹. Imę pan Micha³ Jotkowski na koniu szpakowatym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Jerzy Jotkowski na koniu cisawym, z szabl¹. Imę pan Stefan Antuszewicz na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Adam Jotkowski na koniu tarantowym, z szabl¹. Imę pan Miko³ay Rocha na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Jakub Jodkowski na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Bart³omiey Jodkowski na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Antoni Kulikowski na koniu p³owym, z szabl¹. Imę pan Marcin Pancewicz na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Adam Jotkowski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Piotr Jotkowski na koniu p³owym, z szabl¹. Imę pan Stefan Kraœnicki na koniu karym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Piotr M¹golin na koniu karym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Felicyan Kraœnicki na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Ludwik Kraœnicki na koniu karym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Andrzey Antuszewicz na koniu bia³ym, z szabl¹. Imę p. Piotr Jotkowski na koniu bia³ym, z szabl¹. Imę p. Ludwik Zaniewski na koniu p³owym, z szabl¹. Imę pan Jerzy Sarosiek na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Jan Antuszewicz na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Stefan Pancewicz na koniu szpakowatym, z szabl¹ donios³. æe brat iego chory. Imę pan Teodor Kulikowski na koniu cisawym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Jakub Pancewicz na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Piotr Daszko na koniu myszatym, z szabl¹. Imę pan Józef Cidzik z Misiewicz na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Krzysztof Kulikowski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Józef Macieiewski na koniu cisawym, z szabl¹. Imę pan Symon Zaniewski pieszy, bez broni. Imę pan Józef Antuszewicz bez broni, pieszy. Imę pan Józef Pancewicz pieszy, z szabl¹. Imę pan Marcin Micewicz na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami, na mieyscu imci pani Antoniney Krupowiczowey z Dmisiewicz.

Okolica Zaniewicze. Imę pan Józef Kraœnicki na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Dominik Zaniewski na koniu kasztanowatym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Jan Zaniewski na koniu cisawym, z szabl¹, da³ obmowź æe chory brat iego. Imę pan Jan Biergiel na koniu p³owym, z szabl¹. Imę pan Jerzy Biergiel na koniu dereszowatym, z szabl¹. Imę p. Antoni Strza³kowski na koniu cisawym, z szabl¹. a brat chory. Imę pan Antoni Zaniewski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Micha³ Zaniewski na koniu karym, bez broni. Imę pan Gabryel Zaniewski na koniu gniadym, z szabl¹ y karabinem. Imę pan Antoni Zaniewski na koniu szpakowatym, z szabl¹. Imę pan Stanis³aw Zaniewski na koniu siwym, z szabla. Imę pan Antoni Zaniewski na mieyscu imci pani Jerzyney Zaniewskiey prezentowa³ siź na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Antoni Zaniewski na koniu gniadym, przy szabli. Imę pan Wawrzyniec Zaniewski na koniu gniadym, z szabl¹. Iego moœę pan Piotr Zaniewski na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Bart³omiey Biergiel na koniu gniadym, z szabl¹. Imę p. Jan Zaniewski na koniu wilczatym, z szabl¹. Imę p. Józef Zaniewski na koniu gniadym, z szabl¹ y karabinem. Imę pan Piotr Zaniewski na koniu cisawym, z szabl¹. Imę pan Józef Zaniewski na koniu karym z szabl¹ y karabinem. Imę pan Piotr Zaniewski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę p. Jerzy Steckiewicz, z szabl¹ y karabinem. Imę pan Jan Zaniewski na koniu strokatym, z szabl¹. Imę p. Miko³ay Zaniewski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę p. Maciey Biergiel na koniu myszatym, z szabl¹ y karabinem. Imę pan Jakub Zaniewski na koniu bia³ym, z szabl¹. Imę pan Ludwik Zaniewski na koniu cisawym, z szabl¹. Imę pan Adam Zaniewski na koniu dereszowatym, z szabl¹ y karabinem. Imę pan Pawe³ Biergiel na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Jan Zaniewski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Jerzy Zaniewski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Józef Æukowski na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Jan Zaniewski na koniu ³osiowatym, z szabl¹ y karabinem. Imę pan Adam Steckiewicz na koniu karym, z szabl¹. Imę pan Franciszek Zaniewski na koniu wilczatym, z szabl¹. Imę pan Józef Zaniewski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Micha³ Zaniewski na koniu gniadym, z szabl¹. Imę pan Antoni Zaniewski pieszy z dzid¹. Imę pan Bazyli Zaniewski pieszy. z dzid¹. Imę pan Pawe³ Zaniewski pieszy, bez broni. Imę pan Miko³ay Jotkowski pieszy, bez broni. Imę pan Antoni Zaniewski na koniu karym, z szabl¹ y pistoletami.

U tego regestru popisowego ichmoœciów panów obywatelów powiatu Grodzieńskiego, podpisy r¹k, tak wielmoænego imci pana chor¹æego, iako teæ y wielmoænych ichmoœciów panów urzźdników ziemskich, temi wyraæone s³owy: Micha³ Józef Eysymont – chor¹æy powiatu Grodzieńskiego mp., imę pan Benedykt Alexandrowicz – sździa ziemski powiatu Grodzieńskiego, Marcin Jan Nepomucen Olizarowicz – sździa ziemski powiatu Grodzieńskiego, Micha³ Politalski – sździa ziemski powiatu Grodzieńskiego, Micha³ Wo³kowicki – sździa ziemski powiatu Grodzieńskiego. Po których podpisach sequitur: regestr Tatarów w przeœwietnym powiecie Grodzieńskim possesy¹ mai¹cych na dobrach ziemskich lennych y doæywotnich, do w³adzy imci pana Alexandra Murzy-Krzeczowskiego – chor¹æego ziemskiego tatarskiego Septembra trzydziestego dnia stawai¹cych a czwartego dnia Oktobra popisui¹cych: Imę pan Alexandr Murza Krzeczowski – chor¹æy ziemskiego tatarski, na koniu szpakowatym, ze wszelkim moderunkiem do woyny zgodnym, z pocztem na koniu gniadym, z pistoletami y szabl¹. Imę pan Józef D¹browski pocztowy, na mieyscu imci pana Macieia Skirmunta Murzy, na koniu cisawym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Jan Iwaszkiewicz na mieyscu imci pana Musztafa Murzy Tatarskiego Baranowskiego – rotmistrza iego królewskiej moœci, na koniu cisawym zgodnym do woyny, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Jerzy Chalecki na mieyscu imci pana Chaleckiego – rotmistrza iego królewskiej moœci, prezentowa³ siź na koniu morozowatym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Alexander Jab³oński – rotmistrz iego królewskiej moœci, na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Alexander Pop³awski – porucznik iego królewskiej moœci, na koniu gniadym, do woyny zgodnym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Jan Wilczyński na koniu gniadym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Jakub Soko³owski na koniu kasztanowatym, do woyny zgodnym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Symon Stodolnik na mieyscu imci pana Samuela Murzy-Krzeczowskiego – porucznika iego królewskiej moœci, na koniu karym, z szabl¹, pistoletami y karabinem. Imę p. Abraham Talkowski na koniu kasztanowatym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Jan Jab³oński – chor¹æy iego królewskiej moœci, na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Józef Sewerin Mo³na na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Jan Makowiecki ma mieyscu imci pana Mustafy Ledzińskiego, na koniu strokatym, ze wszelkim porz¹dkiem. Imę pan Tomasz Zab³ocki na koniu cisawym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Dawid Bazarewicz na koniu siwym, z szabl¹, pistoletami. Imę pan Alexander £oœ na koniu bia³ym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Jan Jab³oński na koniu karym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Abraham £odziński na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Abraham Smolski na koniu karym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Bart³omiey Samuelowicz na mieyscu imci pana Zacharyasza Murzy-Baranowskiego, na koniu bia³ym, ze wszelkim moderunkiem, to iest, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Dawid Bielicki na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Samuel Wiosnowski na koniu strokatym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Dawid Szweryn, poczet stawi³ na koniu cisawym, z szabl¹, pistoletami y karabinem. Imę pan Alexander Aldukiewicz na koniu kasztanowatym, z szabl¹ y pistoletami. Pan Józef Szpakowski na mieyscu imci pana Samuela Jab³ońskiego, na koniu kasztanowatym, ze wszelkim moderunkiem. Maciey Bialawicki na mieyscu imci pana Abrahama Murzy-Oleiewskiego – rotmistrza iego królewskiey moœci, na koniu cisawym ze wszelkim moderunkiem. Imę pan Zacharyasz Chalecki – chor¹æy iego królewskiey moœci, na koniu siwym, zgodnym do woyny, w naleæytym porz¹dku. Imę pan Jan Mucha na koniu karym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Musztafa Micha³owski na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Józef Micha³owski na koniu gniadym, ze wszelkim porz¹dkiem. Imę pan Rafa³ Radliński na koniu karym, ze wszelkim moderunkiem. Imę pan Maciey Wysocki na koniu gniadym, z szabl¹ y pistoletami. Imę pan Pawe³ Rymkiewicz na mieyscu imci pana Rodziewicza – rotmistrza iego królewskiey moœci. Po skończonym którym popisu tatarskiego regestrze podpisy iterum tak wielmoænego imci pana chor¹æego, iako teæ y wielmoænych ichmoœciów panów urzźdników ziemskich, w te s³owa: Micha³ Józef Eysymont – chor¹æy powiatu Grodzieńskiego mp., Wielmoæny imę pan .Benedykt Alexandrowicz – sździa ziemski powiatu Grodzieńskiego. Marcin Nepomucen Olizarowicz – sździa ziemski powiatu Grodzieńskiego. Micha³ Politalski – sździa ziemski powiatu Grodzieńskiego mp., Micha³ Wo³kowicki – sździa ziemski powiatu Grodzieńskiego. Który to takowy regestr popisowy, za podaniem onego przez wyæ wyraæonego iegomoœcia do akt, iest do xi¹g grodzkich Grodzieńskich spraw wieczystych przyiźty y wpisany.